Kaubandusvalikud ja teised

Laevapere koosneb kaptenist, teistest laeva juhtkonda kuuluvatest isikutest ja laeva meeskonnast. Lastisaatja on kohustatud lastivedajale hüvitama kõik kulud, mis on seotud lastisaatja korralduse ootamisega, samuti kõik lasti arvel tehtud kulud ja maksma prahiraha proportsionaalselt laeva poolt tegelikult läbitud vahemaaga. Üldavariist tulenevad suhted reguleeritakse selle riigi seadustiku alusel sel juhul, kui lepinguosaliste vahel ei ole teistsugust kokkulepet. Laeva liisingulepingu järgi kohustub liisinguandja andma laeva liisinguvõtjale ilma laevapereta kasutamiseks kaubanduslikuks meresõiduks kindlaks ajavahemikuks, mille lõppedes läheb laeva omandiõigus üle liisinguvõtjale.

Eesti kaubandusliku meresõidu koodeks reguleerib kaubanduslikust meresõidust tulenevaid suhteid. Kaubandusliku meresõidu all mõistetakse käesolevas koodeksis tegevust, mis on seotud laevade kasutamisega lasti- reisijate- pagasi- ja postiveoks, kalapüügiks ja muuks meretöönduseks, maapõuevarade uurimiseks ja kaevandamiseks, pukseerimis- jäämurde- ja päästeoperatsioonideks, samuti teistel majandus- teadus- ja kultuurialastel eesmärkidel.

Vedu ja pukseerimine Eesti Vabariigi edaspidi Eesti sadamate vahel toimub Eesti Vabariigi riigilipu all sõitvate laevadega.

SISUSTUS JA SEADMED

Erandeid sellest sättest võib teha Eesti Vabariigi Valitsus. Vedu ja pukseerimine Eesti ja teise riigi sadamate vahel võib toimuda nii Eesti Vabariigi riigilipu all kui ka vastastikuse kokkuleppe alusel teise riigi lipu all sõitvate laevadega. Lasti- reisijate- pagasi- ja postiveoga, kalapüügi ja muu meretööndusega tegelevad need asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja isikud, kelle valduses, kasutuses või käsutuses on laevad.

 • Арчи испустил широкую алую полосу (это означало, что последующее предложение будет повествовательным - широкая пурпурная полоса всегда предшествовала вопросительным предложениям), за ней последовала на редкость чистая аквамариновая.
 • Kasumlikud valikustrateegiad
 • По голове Арчи побежали полосы.
 • Parim varude valiku sait
 • Aus kaubandus – kaubandusliku jätkusuutlikkuse tagamise kava - EUR-Lex
 • Они вдруг обеспокоились, опасаясь разбудить спящих, однако Ричард прикинул на компьютере, что в радужном доме сейчас около полудня.
 • Süsteemne eksport Hiina - EAS
 • Oxfordi ulikooli Brexit strateegia

Riikliku järelvalvet kaubandusliku meresõidu üle Eestis teostab Eesti EU-ETS-i kauplemise susteem Amet edaspidi Veeteede Ametkelle peamisteks ülesanneteks on: 1. Laevanduse arengu riiklik suunamine, sealhulgas: 1 laevandusalaste õiguslike ja majandusküsimuste reguleerimine oma pädevuse piires; 2 laevanduse valdkonda kuuluvate tegevuslitsentside väljaandmise kooskõlastamine kehtestatud korras; 3 Eesti laevaregistri pidamine ja tunnistuste väljastamine Eesti Vabariigi riigilipu all sõitmise õiguse kohta laevapatent ; 4 merespetsialistide arvestuse, meremeeste teenistusraamatute, merespetsialistide kutsetunnistuste ja diplomite väljaandmise korraldamine; 5 merre uppunud vara ülestõstmise korraldamine.

Kaubandusvalikud ja teised

Laevandusohutuse riiklik tagamine ja sellealase järelevalve korraldamine, sealhulgas: 1 kaubanduslikku meresõitu käsitlevate normatiivaktide järgimise kontroll; 2 laevaliikluse, laevade lootsimise ja klaarimise, jäämurdjate töö Kaubandusvalikud ja teised ning laevaavariide juurdluse korraldamine; 3 hüdrograafiliste tööde, veeteede märgistamise ja korrashoiu korraldamine. Inimelude päästmise ja reostuse likvideerimise korraldamine merel, osalemine järelevalve teostamises kala- ja keskkonnakaitse nõuete järgimise ning majandusvööndi ja mandrilava kasutamise üle.

Veeteede Amet annab üldkohustuslikke akte kaubandusliku meresõidu alastes õiguslikes ja majandusküsimustes. Merelaevade tehnilist Binaarsed valikud Kui saate teenida ja nende klassifitseerimist Eestis teostavad rahvusvaheliselt tunnustatud klassifikatsiooniühingud.

Süsteemne eksport Hiina Sihtgrupp: tehnoloogiatööstused, toidu- ja joogisektor, tarbekaubad ja teenused Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammi sihtrühmaks on eelkõige ettevõtted, kelle jaoks Hiina turg on uus või kes on alles alustanud äritegevusega Hiina suunal. Süsteemne eksport Hiina keskmeks on e-kaubandus ning sellega kaasnevad võimalustest Hiina turul, sest näitkeks Läbi koolitusprogrammi saavad ettevõtted abi erinevatelt ekspertidelt, kelle toel teadlikumalt ja kiiremini püstitatud eesmärkide poole liikuda. Süsteemne eksport Hiina koolitusprogramm on kombinatsioon: Individuaalsest nõustamisest; Rahvusvahelistest koolitustest; Koolitusprogrammi raames nõustatakse ettevõtteid ekspordiplaani koostamisel, millele programmi lõppedes ettevõte edaspidiselt tugineda saab. Eelhindamise edukas läbimine on eelduseks Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammis osalemiseks.

Maa- ja veealade kasutamisele andmine ning ehitustegevus veeteedel ja veeteede navigatsiooniseadmete mõju piirkonnas peab olema kooskõlastatud Veeteede Ametiga.

Laeva all mõistetakse käesolevas koodeksis liikur- või teisaldatavat ujuvseadet, mida kasutatakse: 1 lasti- reisijate- pagasi- ja postiveoks, kalapüügiks või muuks meretöönduseks, maapõuevarade kaevandamiseks ning uurimiseks, merehädas olevate inimeste ja laevade päästmiseks, teiste laevade ja muude ujuvseadmete pukseerimiseks, hüdrotehnilisteks töödeks või merre uppunud vara ülestõstmiseks; 2 eriteenistuseks töönduse kaitseks, sanitaar- ja karantiiniteenistuseks, mere kaitseks reostuse vastu jne.

Laevaomaniku all mõistetakse käesolevas koodeksis isikut, kes kasutab laeva oma nimel, sõltumata sellest, kas laev kuulub temale või ta kasutab seda muul seaduslikul alusel.

Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus Vastu võetud Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmine Kaubandusliku meresõidu seaduses tehakse järgmised muudatused: 1 paragrahvi 20 lõike 4 punktis 3, § 59 lõikes 1 ja § 75 lõikes 1 asendatakse sõnad "lepingute ja lepinguväliste kohustuste seadus" sõnaga "võlaõigusseadus" vastavas käändes; 2 paragrahvi 59 lõikes 6 asendatakse tekstiosa "käesoleva seaduse §-s 61 nimetatud" sõnadega "käesolevas seaduses sätestatud"; 3 seadust täiendatakse §-ga järgmises sõnastuses: "§

Käesoleva koodeksi XVII peatükis sätestatu puhul loetakse laevaomanikuks isik, kellele laev kuulub kui omand, kui aga laev kuulub riigile ja on mingi organisatsiooni seaduslikus valduses, siis see organisatsioon. Käesoleva koodeksi sätted laienevad: merelaevadele nende sõitmise ajal nii merel kui jõgedel, järvedel, veehoidlatel ja Kaubandusvalikud ja teised veeteedel, kuivõrd see Eesti eriseaduse või Kaubandusvalikud ja teised lepinguga ei ole määratud kindlaks teisti; siseveelaevadele nende sõitmise ajal merel, samuti jõgedel, järvedel, veehoidlatel ja teistel veeteedel, kui nad lasti vedamisel sisenevad välisriigi meresadamasse, ning juhtudel, mis on ette nähtud käesoleva koodeksi paragrahvides ja Käesoleva koodeksi sätted, välja arvatud juhud, mis on koodeksis otseselt ette nähtud, ei laiene sõjalaevastiku lipu all sõitvatele laevadele.

Sõjaväeliste merevedude suhtes kohaldatakse käesoleva koodeksi sätteid selles osas, mis ei ole ette nähtud neid vedusid Voimalus Merchant Hedge Foundation eriseadustikus.

Otse-segaühenduse ja otse-veeühenduse vedude suhtes, mida tehakse meretranspordivahendite osavõtul, kohaldatakse käesoleva koodeksi sätteid koodeksis otseselt märgitud juhtudel, samuti neil juhtudel, mis ei ole ette nähtud neid vedusid reguleerivas eriseadustikus. Käesoleva koodeksi sätteid kohaldatakse: 1 II peatükis "Laev" välja arvatud käesoleva koodeksi paragrahv 51 Eestis registreeritud laevade suhtes; 2 IV peatükis "Meresadamad" Eesti mittesõjasadamate suhtes; 3 V peatükis "Riiklikud merelootsid" juhtudel, mis esinevad seoses laevade lootsimisega Eesti riiklike merelootside poolt; 4 VII peatükis "Lastiveo organiseerimine" Eesti asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja alaliste elanike Kaubandusvalikud ja teised suhete kohta.

Nendes suhetes kohaldatakse VIII peatükis "Mere- lastitveoleping" sisalduvat juhul, kui VII peatükk ei sätesta teisti; 5 XXI peatükis "Privilegeeritud nõuded" Binaarsed valikud Trade Mis on, kui vaidlus vaadatakse läbi Eestis; 6 XXII peatükis "Mereprotestid" juhtudel, kui mereprotest esitatakse Eesti notarile või mõnele teisele Eesti ametiisikule; 7 XXIII Kaubandusvalikud ja teised "Pretensioonid ja hagid" juhtudel, kui vastavad suhted kuuluvad reguleerimisele käesoleva koodeksi sätetega; käesoleva koodeksi paragrahvid aga reguleerivad suhteid ainult Eesti asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja alaliste elanike vahel.

Kaubandusliku meresõidu koodeks

Omandiõigus ja teised asjaõigused Kaubandusvalikud ja teised Eestit asuvatele laevadele, samuti nende õiguste teke, muutumine ja lõppemine määratakse laeva lipuriigi seadustiku alusel. Õigus ehitatava laeva suhtes määratakse selle riigi seadustikuga, kus see laev asub, kui laevaehitusleping ei sätesta teisiti.

Kaubandusvalikud ja teised

Laevapere õiguslik seisund, sealhulgas ka suhted laevapere liikmete vahel, mis seonduvad laeva ekspluatatsiooniga, määratakse kindlaks laeva lipuriigi seadustikuga. Laevapere liikmete ja laevaomaniku vahelisi suhteid reguleerib laeva lipuriigi seadustik, kui nendevahelise lepinguga ei ole sätestatud teisiti.

Õiguse sisemerre või territoriaalmerre uppunud varale laevad, laevade riismed, seadmed, last jne.

Navigeerimismenüü

Avamerre uppunud laeva, temal oleva lasti ja teiste esemete kohta kohaldatakse laeva lipuriigi seadustikku. Mere-lastiveost tulenevad suhted reguleeritakse lepinguosaliste vahel sõlmitud kokkuleppes ettenähtud seadustiku alusel. Juhul kui käesoleva paragrahvi esimeses lõigus mainitud kokkulepe puudub, reguleeritakse mere-lastiveost tulenevad suhted selle riigi seadustiku alusel, kus asub lastivedaja.

Mere-reisijateveost ja mere-pagasiveost tulenevad suhted reguleeritakse lepinguosaliste vahel sõlmitud kokkuleppes kokkuleppe puudumisel vedaja asukohariigi seadustiku alusel.

Laeva tähtajalise prahtimise lepingust tulenevad suhted reguleeritakse laevaomaniku asukohariigi seadustiku alusel ning laeva liisingulepingust tulenevad suhted liisinguvõtja asukohariigi seadustiku alusel sel juhul, kui lepinguosaliste vahel ei ole teistsugust kokkulepet. Merepukseerimislepingust ja merekindlustuslepingust tulenevad suhted reguleeritakse lepingu sõlmimise asukohariigi seadustiku alusel sel juhul, kui lepinguosaliste vahel ei ole teistsugust kokkulepet.

Üldavariist tulenevad suhted reguleeritakse selle riigi seadustiku alusel sel juhul, kui lepinguosaliste vahel ei ole teistsugust kokkulepet.

Kui isikud, kelle huve üldavarii puudutab, on kõik ühe riigi alamad, siis kasutatakse selle riigi seadustikku.

Kaubandusvalikud ja teised

Kui üldavarii kuulub jagamisele Eestis, siis tehakse seda käesoleva koodeksi paragrahvidega kuni sätestatud korras. Sise- või territoriaalmerel toimunud laevakokkupõrkest tulenevad suhted reguleeritakse selle riigi seadustiku alusel, kus kokkupõrge toimus.

Juhul kui kõik laevakokkupõrkes osalenud laevad sõidavad ühe riigi lipu all, kasutatakse selle lipuriigi seadustikku, mille lipu all laevad sõidavad, vaatamata kokkupõrke toimumise asukohale.

Kui tuumajõuseadmega varustatud laev edaspidi tuumalaev tekitab tuumakahjustuse Eesti territooriumil, kaasa arvatud territoriaalmeri, aga samuti Eesti Vabariigi riigilipu all sõitva tuumalaeva poolt põhjustatud tuumakahjustuse korral väljaspool Eestit, kohaldatakse käesoleva koodeksi XVIII peatüki sätteid. Laeva poolt tekitatud kahju, mis ei allu Kaubandusvalikud ja teised koodeksi paragrahvide 23 ja 24 toimele, kuulub hüvitamisele selle riigi seadustiku kohaselt, kus toimus kahju hüvitamise nõude põhjustatud tegu, aga kui kahju põhjustati avamerel, siis laeva lipuriigi seadustiku alusel.

Laevade või muude objektide päästmise eest sise- või territoriaalmerel päästetasuga seotud suhted lahendatakse selle riigi seadustiku alusel, kus päästmine toimus, kui osapoolte teistsugune kokkulepe puudub, aga kui päästmine toimus avamerel ja sellega seotud vaidlus vaadatakse läbi Eestis, siis kohaldatakse käesoleva koodeksi XIX peatüki sätteid.

 1. Ostude ostmise maksumus
 2. Kaubandus – Vikipeedia
 3. Kaubandus maanteel

Päästetasu jagamine päästja-laeva omaniku ja laevapere vahel, samuti laevapere liikmete vahel toimub selle laeva lipuriigi seadustiku alusel.

Tuumalaeva omaniku ja operaatori vastutuse piirid määratakse laeva lipuriigi seadustiku alusel, kuid kui need piirid on madalamad kui käesolevas koodeksis sätestatud piirid, siis kohaldatakse käesolevas koodeksis sätestatud piire.

Käesoleva koodeksiga ettenähtud lepingutesse võib lülitada välismaa seadustiku sätteid ja kaubandusliku meresõidu tavasid.

EUR-Lex Access to European Union law

Juhul kui välismaa seadustiku või tavade kohaldamise tingimuse puudumisest tulenevalt lepinguosaliste lepingulised suhted kuuluvad reguleerimisele käesoleva koodeksiga, ei tohi sellise tingimuse lepingusse lülitamine välistada või vähendada käesoleva koodeksi kohaselt lastivedajal lasuvat vastutust reisijate- lasti- ja pagasiveol reisija elule ja tervisele tekitatud kahju ning lasti ja pagasi mittesäilimisest tekitatud kahju eest.

Kaubandusliku meresõiduga seotud varalise vaidluse, milles osaleb välismaa juriidiline või üksikisik, võib poolte kokkuleppel esitada lahendamiseks välismaa kohtule või arbritraažile.

 • Selle perioodi jooksul vähenes kaubavahetus ja muud majandusnäitajad langesid märkimisväärselt.
 • Tehingute andmete sailitamise susteem
 • HP kaubandusliku garantii saamine 1 Investeeringu kaitse, mis annab meelerahu.
 • Valikud Ettevotte kaubandus WLL
 • Sisustaja – Kaubanduslik külmatehnika, sisustus ja seadmed
 • Папочка мой убит.
 • 3-aastane kaubanduslik garantii HP ScanJet valitud printeritele
 • Kauplemissusteemide raamatud

Kui rahvusvaheline leping, milles Eesti osaleb, ja käesolev koodeks sätestavad ühe ja sama õigusnormi erinevalt, siis kohaldatakse rahvusvahelise lepingu normi. Tsiviil- administratiiv- ja teiste õiguslike suhete puhul, mis tulenevad kaubanduslikust meresõidust ja ei ole käesoleva koodeksiga reguleeritud, kohaldatakse Eesti tsiviil- administratiiv- ja teiste vastavate Kaubandusvalikud ja teised sätteid.

Süsteemne eksport Hiina 2020-2021

Eesti laevade suhtes kehtivad kõik Eestis seadustatud omandivormid. Laevu, mis vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse otsusele täidavad riiklikke kohustusi, ei või arestida ega pantida. Nende laevade poolt tekitatud kahju sissenõue pööratakse Eesti Vabariigi Valitsuse vastu.

Eesti riiklikus omanduses oleva laeva võõrandamine ja pantimine välisriigile, välisriigi organisatsioonile või välisriigi kodanikule võib toimuda ainult Eesti Vabariigi Valitsuse loal. Õiguse sõita Eesti Vabariigi riigilipu all saavad laevad, mis on registreeritud Eesti laevaregistris või Eesti laevaraamatus.

Kaubandusvalikud ja teised

Erandeid käesolevas paragrahvis toodud reeglist võib lubada Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras. Laev saab õiguse sõita Eesti Vabariigi riigilipu all hetkest, mil see kantakse Eesti laevaregistrisse, või hetkest, mil see registreeritakse Eesti laevaraamatus, või registreerimisest Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras. Välismaal omandatud laeval on õigus sõita Eesti Vabariigi riigilipu all Eesti konsuli Kaubandusvalikud ja teised ajutise tõendi väljaandmise hetkest, mis tõendab seda õigust, ja on kehtiv kuni laeva kandmiseni Eesti laevaregistrisse või registreerimiseni Eesti laevaraamatus, kuid mitte üle aasta.

KÜLMATEHNIKA

Eesti Vabariigi riigilipu heiskamise eest laeval, omamata õigust sellele lipule, kannavad süüdiolevad isikud vastutust seadusega kehtestatud korras. Eesti laevaregistrisse kandmisele kuuluvad laevad, mille tehnilist järelevalvet teostavad rahvusvaheliselt tunnustatud klassifikatsiooniühingud.

Teised laevad registreeritakse Eesti laevaraamatus Veeteede Ameti poolt kehtestatud korras. Eesti laevaregistri ja Eesti laevaraamatu pidamise korra määrab kindlaks Veeteede Amet.

Laeva kandmist Eesti laevaregistrisse tõendatakse Eesti Vabariigi riigilipu all sõitmise õigust andva tunnistusega laevapatentlaevaraamatus registreerimist aga laevapiletiga. Üldjuhul Eesti ei tunnista hetkest, mil laev kantakse Eesti laevaregistrisse või Eesti laevaraamatusse, selle laeva kohta teiste riikide laevaregistrites tehtud kandeid.

Laeva prahtimisel ilma laevapereta võib selle laeva kanda Eesti laevaregistrisse või Eesti laevaraamatusse pärast teise riigi laevaregistrisse tehtud Kaubandusvalikud ja teised peatamist. Juhul kui antud riigis on lubatud laeva kandmine mitmesse laevaregistrisse, võib sellest nõudest loobuda.

Kaubandusvalikud ja teised

Eesti laevaregistrisse või Eesti laevaraamatusse kantud laeva prahtimisel ilma laevapereta, kui prahtija soovib prahingu kehtivuse ajaks laeva kanda teise Kaubandusvalikud ja teised, peatatakse ajutiselt laeva kanne Eesti laevaregistris või Eesti laevaraamatus. Eesti laevaregistrisse või Eesti laevaraamatusse kantud laev kustutatakse sealt, kui laev hukkub, kaob jäljetult, muutub täiesti sõidukõlbmatuks või kaotab õiguse kanda Eesti Vabariigi riigilippu, välja arvatud käesoleva paragrahvi kolmandas lõigus Kaubandusvalikud ja teised juhul.

Laeval peab olema oma nimi.

Teatises soovitatakse meetmeid, mida riigiasutused, ausa kaubanduse toetajad ja teised saaksid võtta selle põhimõtte edendamiseks. See riiklikke tähiseid asendav märgis on suurendanud tarbijate teadlikkust. Ausa kaubanduse kriteeriumid on muuhulgas järgmised: õiglane tootjahind; kui tootja nõuab, tuleb osa tasu maksta ettemaksena; pikaajalised stabiilsed suhted; tootmistavad, mis vastavad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonidele; austus keskkonna vastu, inimõiguste eelkõige naiste ja laste õiguste kaitsmine ning traditsiooniliste tootmismeetodite järgimine; tootjate toetamine nende suutlikkuse, põllumajandusliku saagikuse ja eksporditurgudele juurdepääsu arendamisel; teadlikkuse tõstmine ausa kaubanduse ja selle eesmärkide kohta; selle põhimõtte mõju hindamine. Komisjoni Komisjon esitas

Laevale annab nime laevaomanik Veeteede Ameti poolt kehtestatud korras. Laevale antakse meresõiduluba Kaubandusvalikud ja teised seda, kui on kindlaks tehtud, et laev vastab ohutu meresõidu nõuetele.

Laeval peavad olema järgmised peamised laevadokumendid: 1 tunnistus õiguse kohta sõita Eesti Vabariigi riigilipu all laevapatent ; 2 tunnistus laeva omandiõiguse kohta; 3 merekõlblikkuse tunnistus; 4 mõõdukiri Kaubandusvalikud ja teised tehnilisele järelevalvele kuuluvatel laevade; 5 laevapere nimekiri munsterroll ; 7 masinapäevaraamat mehaaniliste jõuseadmetega liikuvatel laevadel ; 8 laeva sanitaartunnistus. Eesti laevaraamatus registreeritud laeval peab käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 märgitud dokumentide asemel olema laevapilet.

Eriteenistuse laeval, samuti spordilaeval võib mõõdukiri puududa. Eriteenistuse laeva mahu võib kindlaks määrata lihtsustatud metoodika alusel ja anda laevale vastava tõendi. Sadama- või rannavetes sõitval laeval võib logiraamat ja Kaubandusvalikud ja teised puududa, kui laevaomanik ei määra teisiti.

Peale käesoleva koodeksi paragrahvides 43 ettenähtud dokumentide peavad laeval olema järgmised dokumendid: 1 reisijateveo tunnistus, kui laeval on üle 12 reisija; 2 laevaraadiojaama litsents ja raadiopäevaraamat, kui laeval on raadiojaam; 3 tunnistus laadimismärgi väikseim vabaparda kõrgus kohta, kui laeva kasutatakse käesoleva koodeksi paragrahv 9 punktides 1 ja 3 ettenähtud otstarbeks.

Välissõidule Kaubandusvalikud ja teised laeval peavad peale käesoleva koodeksi paragrahvides 43 ja 45 mainitud dokumentide olema dokumendid, mis on ette nähtud rahvusvahelistes lepingutes, milles eesti osaleb.

Tunnistuse õiguse kohta sõita Eesti Vabariigi riigilipu all ja tunnistuse laeva omandiõiguse kohta annab välja Veeteede Amet.

Eesti laevapileti annab välja organ, kelle laevaraamatus laev on registreeritud. Merekõlblikkuse tunnituse annab välja laeva tehnilist järelevalvet teostav organ.

Kaubandusvalikud ja teised

Mõõdukiri, reisijateveo tunnistus, tunnistus laadimismärgi kohta, laevaraadiojaama litsents, samuti laevadokumendid, mis on ette nähtud ohutut meresõitu käsitlevates rahvusvahelistes lepingutes, milles Eesti osaleb, antakse välja Eesti Vabariigi Valitsuse poolt Kaubandusvalikud Kaubandusvalikud ja teised teised korras. Tingimused, millele peavad vastama merele väljuvad Eesti siseveelaevad, samuti nende laevade sõidupiirkonna merel määrab kindlaks Veeteede Amet.

Käesoleva koodeksi paragrahvides 43 ja 45 nimetatud dokumendid peavad laevas olema originaalidena, välja arvatud tunnistus laeva omandiõiguse Kaubandusvalikud ja teised ja laevapilet, mis võivad laevas olla notariaalkorras tõestatud ärakirjana. Laevapere nimekirja munsterrolllogiraamatut, masinapäevaraamatut ja raadiopäevaraamatut peetakse Veeteede Ameti poolt kindlaks määratud Binaarsed variandid pl. ja eeskirjade kohaselt.