Radioaktiivse kaubanduse energiavalikud. Language switcher

Esmased kaebused on kõrvade kohisemine ja vilin kõrvades tinnitus , ilmneda võivad ka tasakaaluhäired. Artikkel 32 1. Ükskõik kumma poole territooriumile eksporditud tooted ei tohi võita siseriiklike maksude tagasisaamisest rohkem, kui neile otsese või kaudse maksustamise teel pealepandud maksekohustused. Kui ühiskomitee või eksportiv pool pole vastu võtnud otsust raskuste lõpetamise kohta või pole 30 päeva jooksul alates probleemist teatamisest saavutatud muud rahuldavat tulemust, on importival poolel õigus rakendada vajalikke meetmeid probleemi lahendamiseks. Sellised keelud või piirangud ei tohi siiski olla omavolilise diskrimineerimise või pooltevahelise kaubanduse varjatud piiramise vahendiks. Alljärgnev on ühitamatu käesoleva lepingu korrektse toimimisega niivõrd, kui see võib mõjutada kaubavahetust Eesti ja Ühenduse vahel: i kõik kokkulepped ettevõtete vahel, ettevõtete ühenduste otsused ning kooskõlastatud tegevused ettevõtete vahel, mille eesmärgiks või tagajärjeks on konkurentsi takistamine, piiramine või moonutamine; ii ühe või mitme ettevõtte poolt oma juhtpositsiooni kuritarvitamine Eesti ja Ühenduse või Eesti territooriumil tervikuna või olulisel osal sellest; iii iga riiklik abi, mis moonutab või ähvardab moonutada konkurentsi, eelistades mingit kindlat ettevõtet või kindla kauba tootmist.

Kui värske õhu juurdevool ja õhu ruumala inimese kohta väheneb ning seda ei kompenseeri ventilatsioon, kasvab piisknakkustesse haigestumise sagedus, tekib uimasus ja väheneb inimese vaimne ja füüsiline efektiivsus.

Radioaktiivse kaubanduse energiavalikud

Akende vahetamine ja ruumide tihendamine suurendab niiskust ja mitmesuguste tervist ohustavate saasteainete kuhjumist ruumis. Allergilised haigused allergiline nohu, dermatiit, astma on sageli põhjustatud just keskkonnaallergeenidest peenosakesed PM2,5 ja PM10, lämmastikoksiidid, süsinikmonooksiid, õietolm, loomakarvad, hallitusseente eosed jt.

Radioaktiivse kaubanduse energiavalikud

Müra, vibratsioon ja kiirgus Inimese tervist mõjutavatest füüsikalistest keskkonnateguritest on olulisemad: müra, vibratsioon ning ioniseeriv ja mitteioniseeriv kiirgus. Müra on heli, mis koosneb suurest hulgast erineva kõrgusega ja tugevusega toonidest ning avaldab häirivat või tervistkahjustavat mõju organismile.

Müra tugevust mõõdetakse detsibellides. Müra otsene toime on kuulmiselundile — müra tagajärjel tekib kuulmislangus. Kuulmine võib hakata alanema nt mürarikkas töökeskkonnas juba Esialgu langeb kuulmisteravus aeglaselt ja kõrgemate sageduste osas, mistõttu töötaja esialgu ei märkagi kuulmise halvenemist.

Esmased kaebused on kõrvade kohisemine ja vilin kõrvades tinnitusilmneda võivad ka tasakaaluhäired.

Radioaktiivse kaubanduse energiavalikud

Müra kaudne toime avaldab mõju eeskätt inimese närvisüsteemile ja selle kaudu kogu organismile. Kestev müra kurnab närvirakke, mistõttu aeglustuvad inimese psüühilised protsessid nt.

Vibratsioon on masinates, mehhanismides, konstruktsioonides jm. Vibratsiooni puhul kandub võnkumine üle kogu inimese kehale, mille tagajärjel võivad Radioaktiivse kaubanduse energiavalikud järgmised kaebused: pearinglus ja peavalu, kuulmise- ja nägemisteravuse nõrgenemine, koordinatsiooni häired, väljasirutatud käte värisemine. Inimene muutub kergesti ärrituvaks, tekivad unehäired ja kiire väsimine. Praeguste teadusuuringute tulemused näitavad, et puuduvad tõendid elektromagnetväljade tervist kahjustavast mõjust tingimusel, et nende ekspositsiooni tase jääb madalamaks ELi õigusaktidega soovitatud elektromagnetväljade tasemest.

Ioniseeriv kiirgus Ioniseeriv kiirgus on meeltel tajumatu ning selle taset on võimalik mõõta vaid spetsiaalse mõõteaparatuuriga. Radioaktiivne aine kiirgab ioniseerivat kiirgust, mis tekitab organismi kudedes ioonpaare ehk mingi osa molekulidest lõhustub elektriliselt laetud osakesteks. Aatomituumade võimet iseeneslikult laguneda nimetatakse radioaktiivsuseks ja selliseid aatomituumi radionukliidideks. Inimene on pidevalt ioniseeriva kiirguse mõju all.

Artikkel 19 1. Pooled hoiduvad igasugustest sisemise fiskaalse loomuga meetmetest ja tegevusest, mis diskrimineerib Radioaktiivse kaubanduse energiavalikud või kaudselt ühe poole tooteid teise poole territooriumilt pärinevate sarnaste toodete suhtes. Ükskõik kumma poole territooriumile eksporditud tooted ei tohi võita siseriiklike maksude tagasisaamisest rohkem, kui neile otsese või kaudse maksustamise teel pealepandud maksekohustused.

Artikkel 20 1. Käesolev leping ei välista tolliliitude, vabakaubanduspiirkondade või piirikaubanduslike meetmete säilitamist või kehtestamist seni, kuni see ei lähe vastuollu käesoleva lepinguga sätestatud kaubanduskorraldusega. Pooltevahelised konsultatsioonid, mis puudutavad selliste tolliliitude või vabakaubanduspiirkondade loomist või taotluse esitamisel ka teisi olulisemaid küsimusi, mis puudutavad nende kaubanduspoliitikaid kolmandate riikide suhtes, toimuvad ühiskomitee raames.

Konsultatsioonid toimuvad eelkõige kolmanda maa liitumise korral Ühendusega tagamaks Eesti ja Ühenduse käesoleva lepinguga määratletud mõlemapoolsete huvide arvestamist.

  • Väga oluline on valida, millist siseviimistlusmaterjali ja sisustust hoonetes kasutada.
  • Liikmed | Eesti Keemiatööstuse Liit
  • Saadetised väljastpoolt Euroopa Liitu | Maksu- ja Tolliamet
  • Taylor Trading System
  • Käesoleva peatüki sätted kehtivad Eesti ja Ühenduse päritoluga kalandustoodete kohta, mida hõlmab EMÜ regulatsioon nr.

Artikkel 21 Vastupidiselt artiklis 5 ja 18 1 esimeses alalõigus sätestatule on Eestil õigus rakendada piiratud tähtajaks erakorralisi meetmeid tollimaksude suurendamise näol. Need meetmeid võivad puudutada ainult uusi tööstusharusid või teatud ümberstruktureerimise protsessis olevaid või tõsistes raskustes olevaid tööstusharusid, eriti kui need raskused põhjustavad tõsiseid sotsiaalseid probleeme.

Neid meetmeid ei tohi rakendada kauem, kui kaheaastase perioodi jooksul, välja arvatud juhul, kui pikem kestus on ühiskomitee poolt lubatud. Abinõude kasutamise õigus lõpeb hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva kokkuleppe jõustumist.

Taolisi meetmeid ei saa tootele rakendada, kui kõikide tollimaksude, koguseliste piirangute Radioaktiivse kaubanduse energiavalikud muude nendega võrdväärset mõju avaldavate meetmete tühistamisest antud tootele on möödunud rohkem kui kolm aastat. Eesti informeerib ühiskomiteed ükskõik millistest erakorralistest meetmetest, mida ta kavatseb rakendada ning Ühenduse taotlusel korraldatakse ühiskomitees enne nende rakendamist konsultatsioonid selliste meetmete ning viimastega seotud sektorite küsimuses.

Selliste meetmete rakendamisel annab Eesti ühiskomiteele üle käesoleva artikli alusel rakendatud tollimaksude kaotamise graafiku.

Radioaktiivse kaubanduse energiavalikud

Ühiskomiteel on õigus otsustada teistsuguse graafiku kasuks. Artikkel 22 Kui üks pooltest leiab, et teise poolega kauplemisel esineb dumpingut Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe artikli VI tähenduses, võib ta tarvitusele võtta vajalikud abinõud sellise tegevuse vastu kooskõlas käesoleva lepinguga, mis viitab Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe artikli VI rakendamisele, vastavasisulise siseriikliku seadusandluse alusel ning artiklis 26 toodud tingimusi ja protseduure järgides.

Artikkel 23 Kui ükskõik millist toodet imporditakse sellistes suurendatud kogustes või niisugustel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada: — tõsist kahju samalaadse või otseselt konkureeriva toote kodumaisele tootjale, ükskõik kumma poole territooriumil, või — tõsiseid häireid ükskõik millises majandussektoris või raskusi, mis võivad kaasa tuua piirkonna majandusolukorra tõsist halvenemist, siis Radioaktiivse kaubanduse energiavalikud Eestil või Ühendusel, ükskõik Radioaktiivse kaubanduse energiavalikud neist see ka ei puudutaks, õigus rakendada vajalikke meetmeid artiklis 26 toodud tingimustel ja protseduure järgides.

Artikkel 24 Kui artiklite 8 ja 18 sätete järgimine Stock Selection Guru i reekspordini kolmandasse riiki, mille suhtes on eksportiv pool säilitanud kõnealuse toote osas koguselised ekspordipiirangud, ekspordimaksud või muud nendega samaväärset mõju omavad meetmed; või ii eksportiva poole jaoks olulise toote tõsise nappuseni või selle tekkimise ohule, ning kus ülaltoodud olukorrad toovad või võivad tõenäoliselt endaga kaasa tuua tõsiseid raskusi eksportivale poolele, võib see pool tarvitusele võtta antud tingimustes vajalikud abinõud kooskõlas artikli 26 protseduuridega.

Need abinõud ei tohi olla diskrimineeriva iseloomuga ning nende rakendamine tuleb lõpetada, kui tingimused nende säilitamist enam ei õigusta. Artikkel 25 Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriigid edaspidi liikmesriigid kohustuvad jätkuvalt reguleerima ükskõik milliseid kommertsiseloomuga riiklikke monopole tagamaks, et mingit diskrimineerimist kaupade hankimise ja turustamise tingimuste osas ei toimuks Eesti ja liikmesriikide kodanike vahel käesoleva lepingu kehtivuse viienda aasta lõpuks.

Ühiskomiteed informeeritakse selle eesmärgi saavutamiseks vastuvõetud abinõudest.

Saadetised väljastpoolt Euroopa Liitu

Artikkel 26 1. Juhul kui Eestile või Ühendusele peaks saama osaks selliste toodete import, mis võivad tõenäoliselt tekitada artiklis 23 märgitud raskusi administratiivsele protseduurile, mille eesmärgiks on kaubavoogude trendide kohta kiire informatsiooni andmine, kohustub ta teist poolt sellest informeerima.

Artiklites 22, 23 ja 24 mainitud juhtudel ja enne sealtoodud meetmete rakendamist ning paragrahv 3 alalõigu d rakendamise juhtudel kohustuvad Eesti ja Ühendus vastavalt olukorrale varustama ühiskomiteed niipea kui võimalik kogu vajaliku informatsiooniga eesmärgiga leida mõlemale poolele sobiv lahendus.

Abinõude valikul tuleb eelistada selliseid, mis kõige vähem häirivad käesoleva lepingu toimimist. Kaitsemeetmetest tuleb koheselt teavitada ühiskomiteed ja need on seal perioodiliste konsultatsioonide objektiks, eelkõige eesmärgiga kinnitada ajagraafik kaitsemeetmete mahavõtmiseks niipea, kui asjaolud seda võimaldavad. Paragrahv 2 rakendamiseks kehtivad järgnevad sätted: a Vastavalt artiklile 23 tuleb selles artiklis viidatud olukorra tõttu tekkinud raskused edastada uurimiseks ühiskomiteele, kes võib vastu võtta ükskõik millise otsuse, mis on vajalik selliste raskuste lõpetamiseks.

Kui ühiskomitee või eksportiv pool pole vastu võtnud otsust raskuste lõpetamise kohta või pole 30 päeva jooksul alates probleemist teatamisest saavutatud muud rahuldavat tulemust, on importival poolel õigus rakendada vajalikke meetmeid probleemi lahendamiseks. Need meetmed ei tohi ületada üleskerkinud raskuste lahendamiseks vajaliku ulatuse piire.

Kui dumpingut ei lõpetata või kui 30 päeva jooksul alates probleemist ühiskomiteele teatamisest pole muu rahuldava lahenduseni jõutud, on importival poolel õigus võtta tarvitusele vajalikud abinõud.

Ühiskomitee võib vastu võtta mis tahes otsuse, mis on vajalik üleskerkinud raskuste kõrvaldamiseks. Kui ta pole sellist otsust langetanud 30 päeva jooksul Radioaktiivse kaubanduse energiavalikud talle probleemist teatamisest, on eksportival poolel õigus rakendada kõnealuse toote ekspordi suhtes vajalikke meetmeid.

Artikkel 27 Protokollis nr. Artikkel 28 Käesolev leping ei välista impordi- ekspordi- või transiitkaubakeelde või -piiranguid, kui see on õigustatud ühiskondliku moraali, riikliku poliitika või riikliku julgeoleku; inimeste, loomade või taimede tervise ning Radioaktiivse kaubanduse energiavalikud kaitse; kunsti- ajaloolise- või arheoloogilise väärtusega riiklike aarete kaitse või intellektuaalse, tööstus- ja kaubandusomandi kaitse või kulla ja hõbedaga seotud reeglite tõttu.

Sellised keelud või piirangud ei tohi siiski olla omavolilise diskrimineerimise või pooltevahelise kaubanduse varjatud piiramise vahendiks. Artikkel 29 Protokollis nr. Artikkel 31 Vastavuses käesoleva peatüki sätetega ja vaatamata artikli 32 sätetele kuni Eesti valuuta täielikult konverteeritavaks muutumiseni Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja artikli 8 tähenduses, on Eestil õigus erandjuhtudel rakendada vahetuspiiranguid, mis on seotud lühikese ja keskmise kestvusega laenude andmise või võtmisega juhul, kui taolised piirangud on Eestile seatud selliste laenude andmisel ning lubatud vastavalt Eesti staatusele IMF-is.

Eesti kohustub rakendama selliseid piiranguid mittediskrimineerivalt. Neid tuleb rakendada sellisel viisil, mis läheks võimalikult vähe vastuollu käesoleva lepinguga. Eesti kohustub viivitamatult informeerima ühiskomiteed selliste abinõude sisseviimisest ning kõigist nendega seotud muudatustest.

Vastuvõetud tekstid - Neljapäev, november

Artikkel 32 1. Alljärgnev on ühitamatu käesoleva lepingu korrektse toimimisega niivõrd, kui see võib mõjutada kaubavahetust Eesti ja Ühenduse vahel: i kõik kokkulepped ettevõtete vahel, ettevõtete ühenduste otsused ning kooskõlastatud tegevused ettevõtete vahel, mille eesmärgiks või tagajärjeks on konkurentsi takistamine, piiramine või moonutamine; ii ühe või mitme ettevõtte poolt oma juhtpositsiooni kuritarvitamine Eesti ja Ühenduse või Eesti territooriumil tervikuna või olulisel osal sellest; iii iga riiklik abi, mis moonutab või ähvardab moonutada konkurentsi, eelistades mingit kindlat ettevõtet või kindla kauba tootmist.

Kõiki käesoleva artikliga vastuolus olevaid tegevusi tuleb hinnata Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu artiklites 85, 86 ja 92 toodud reeglite rakendamisest tulenevate kriteeriumide alusel või toodete osas, mida katab Euroopa Söe- ja Terasekoondise ECSC leping, ECSC lepingu vastavate reeglite, sealhulgas ka madalama taseme aktide alusel.

Ühiskomitee võtab kolme aasta jooksul alates käesoleva kokkuleppe Radioaktiivse kaubanduse energiavalikud vastu vajalikud eeskirjad paragrahvide 1 ja 2 ellurakendamiseks.

Keskkonnatervis | Sotsiaalministeerium

Kuni nende reeglite vastuvõtmiseni tuleb käesoleva lepingu paragrahvi 1 alalõik iii ja paragrahvi 2 vastavate osade rakendusreeglitena kasutada selle lepingu sätteid, mis tõlgendavad ja rakendavad Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe artikleid VI, XVI ja XXIII.

Arvestades Eesti majandusolukorda, otsustab ühiskomitee, kas seda perioodi tuleb pikendada järgneva kolmeaastase perioodi võrra.

Radioaktiivse kaubanduse energiavalikud

Ühe poole taotluse olemasolul esitab teine pool informatsiooni riikliku abi konkreetsete üksikjuhtude kohta. Toodete suhtes, millele viidatakse II osa peatükkides I ja II: — ei kehti paragrahvi 1 alalõigu iii sätted, — mis tahes tegevusi, mis on vastuolus paragrahvi 1 alalõiguga i tuleb hinnata vastavalt Ühenduse poolt kehtestatud kriteeriumidele Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu artiklite 42 ja 43 alusel ning eelkõige Nõukogu eeskirjas nr.

Kui Eesti või Ühendus leiab, et konkreetne tegevus ei sobi kokku käesoleva artikli esimese paragrahvi tingimustega ja — pole piisavalt käsitletud paragrahvis 3 viidatud rakendusreeglite järgi või — selliste reeglite puudumisel ja kui selline tegevus põhjustab või ähvardab põhjustada tõsist kahju teise poole huvidele või materiaalset kahju kohalikule tööstusele, sealhulgas tema teenindussektorile, on tal õigus rakendada sobivaid meetmeid pärast ühiskomitees konsulteerimist või 30 tööpäeva pärast sellise konsultatsiooni taotlemist.

Käesoleva artikli paragrahvi 1 alalõiguga iii vastuolus olevate tegevuste korral võib rakendada selliseid sobivaid meetmeid Radioaktiivse kaubanduse energiavalikud, kui neid võimaldab Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe, ainult kooskõlas nende protseduuride ja tingimustega, mis on sätestatud Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppega ning mis tahes muu vastava kokkuleppega, mis on sõlmitud selle heakskiidul ja mis kehtib poolte vahel. Hoolimata mis tahes vastuolus olevatest sätetest kooskõlas paragrahviga 3, kohustuvad pooled vahetama informatsiooni, arvestades seejuures piiranguid, mis on seatud ameti- ja ärisaladustele esitatavate nõuetega.

Artikkel 33 1. Pooled püüavad hoiduda piiravate meetmete sisseviimisest, sealhulgas meetmetest, mis on seotud maksebilansi tasakaalustamise eesmärgil toimuva Radioaktiivse kaubanduse energiavalikud.

Keskkonnatervis

Nende sisseviimise korral kohustub neid rakendanud pool esitama teisele poolele nii kiiresti kui võimalik ajakava nende kaotamiseks. Kui Eesti või üks või enam liikmesriiki on suurtes maksebilansi raskustes või ähvardab Radioaktiivse kaubanduse energiavalikud raskustesse sattuda, võib olukorrale vastavalt Eesti või Ühendus rakendada vastavuses Üldises Tolli- ja Kaubanduskokkuleppes toodud tingimustega piiravaid meetmeid, sealhulgas importi puudutavaid meetmeid, millel peab olema piiratud kestus ning mis ei tohi ületada maksebilansi olukorra parandamiseks vajalike abinõude piire.

Vastavalt olukorrale informeerib Eesti või Ühendus koheselt sellest teist poolt. Artikkel 34 Mis puudutab riiklikke ettevõtteid ja ettevõtteid, millele on antud eri- või ainuõigusi, siis tagab ühiskomitee, et alates käesoleva lepingu kehtivuse neljandast aastast järgitakse Euroopa Majandusühendust asutava lepingu, eriti aga artikli 90 põhimõtteid ja CSCE Artikkel 35 1.