Kaubandusvoimaluste uhtlustamise strateegia

Ülesanded meetmed : Ü 1. Lastekaitsealasesse töösse kaasatakse olemasolevaid kolmanda sektori organisatsioone, soodustades samuti uute tekkimist ja arengut.

Valla maapiirkondade arengut pärsivad nii nõrgalt arenenud külakeskused kui ka teede halb olukord ja kommunikatsioonide halb kvaliteet või puudumine. Eesti omavalitsustel, sh ka Anija vallal, on võimalused EL struktuuriabi toel parandada infrastruktuuri kvaliteeti ja elavdada kohalikku arengut. See eeldab eelarvevahendite otstarbekat kasutamist. Oluline Kaubandusvoimaluste uhtlustamise strateegia suunata kõik võimalused kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna kvaliteedi parandamisele, et muuta vald atraktiivsemaks elu- ja ettevõtluskohaks, mis omakorda tooks juurde nii uusi elanikke väljastpoolt kui ka väldiks praeguse elanikkonna väljarännet ja tasakaalustaks rahvastiku madalast iibest tulenevaid ohte.

Eesti elanikkonna ja eriti Tallinna linnastu elanikkonna elatustaseme tõus soodustab üha enam linnastunud aladelt väljarännet ja Anija vald konkureerib uute asukate osas kõigi teiste Harjumaa ja Eesti omavalitsustega.

Oluline on aidata igati kaasa Kehrasse või selle lähialadele uute, olulist tööhõivet pakkuvate tootmisettevõtete loomisele, vähendamaks riske, mis seonduvad piirkonna suurima tööandja - Kehra tselluloosi- ja paberivabriku võimaliku seiskumisega.

Üldeesmärgi saavutamise tuvastamiseks võib rakendada mitmesuguseid elanike elukvaliteeti iseloomustavaid indikaatoreid nagu inimeste sissetulekute muutus, töötuse tase, elanike eluiga, sündivus, rändesuunad, elanike rahulolu küsitlus jpt ning nende muutust võrreldes naaberomavalitsuste, maakonna ja Eesti keskmiste näitajatega.

  • И независимо от того, что кажется тебе логичным, меня не радует перспектива никогда больше не видеть .

Jätkuvalt madala sündivuse taustal on maapiirkonna kohaliku omavalitsuse ees seisvaks ülesandeks tagada kohalike elanike jäämine piirkonda ning luua atraktiivsed tingimused tööealise ja töövõimelise elanikkonna sisserändeks peamiselt linnastunud aladelt peamiselt Tallinn ja tema lähiümbrus.

Nimetatud ülesannete täitmisel on oluline edu saavutada alljärgnevates strateegilistes tegevussuundades võtmevaldkondadesmis on: · Elukeskkonna ja avalike teenuste arendamine · Kohaliku arengupotentsiaali tugevdamine töövõimaluste mitmekesistamine, uute töökohtade loomine, maa- ja puhkemajanduse parandamine · Kohaliku kogukonna arendamine 3.

Vallas on välja arendatud kaasaja nõuetele vastav infrastruktuur. Kultuuriliselt aktiivses seltsitegevusega kogukonnas on elanikele tagatud kvaliteetne haridus, mitmekülgsed rakendusvõimalused ja Kaubandusvoimaluste uhtlustamise strateegia turvatunne.

Finantseerimisvajaduste koondtabel Tabel B lk 26 4. Antud võtmevaldkonna Kaubandusvoimaluste uhtlustamise strateegia on Anija valla elukeskkonna ja avalike teenuste kvaliteedi parandamine ning omavalitsuse haldussuutlikkuse tõstmine. Atraktiivse elukeskkonna loomiseks Anija vallas on vajalik kvaliteetsete ja atraktiivsete haridusvõimaluste väljaarendamine, mitmekesiste kultuuri ja spordi aktiivse vaba aja veetmise võimaluste väljaarendamine, kvaliteetsete sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuste väljaarendamine, kaasaegse tehnilise infrastruktuuri teed-tänavad, ühisveevärk- ja kanalisatsioon, elektrivarustus, kommunikatsioonivõimalused, ühistransport väljaarendamine.

Samuti on vajalik valla üldise miljööväärtuse parandamine ja elukeskkonna turvalisuse tagamine. Elukeskkonna ja avalike teenuste arendamiseks ning haldamiseks on vajalik valla efektiivse ja eduka juhtimissüsteemi väljaarendamine. Lasteaed on oma tegevusega toeks lastevanematele oma professionaalse nõuga. Koolieelsete lasteasutuste arengu prioriteetideks on varase keelekümbluse rakendamine koos alushariduse omandamiseks.

Selleks: - uuendatakse koolieelsete lasteasutuste materiaal-tehniline baas - liigutakse lasteaiaõpetaja ja kooliõpetaja palgasüsteemi võrdsustamise suunas - arendatakse Turu trendi kauplemissusteem haridustöötajate motivatsioonisüsteem - soodustatakse lasteaiateenuse kättesaadavust omavalitsuse äärealade elanikkonnale - suurendatakse lasteaedade hoolekogude rolli lasteaedade juhtimises ja arendamises - võimaldatakse lasteaiateenust erivajadustega lastele Omavalitsus toetab lasteaedade arengukavade koostamist ja elluviimist.

Ülesanded meetmed : Ü 1. Üldhariduse arengu prioriteetideks on kaasaja nõuetele vastavate õpitingimuste loomine koolides, koolide jätkusuutlikkuse tagamine ja keelekümbluse aktiivne rakendamine Kehra Gümnaasiumi vene õppekeele osas.

RAPORT uue ELi Aafrika-strateegia ning kestlikku ja kaasavat arengut toetava partnerluse kohta

Selleks: - toetatakse Kehra Kunstidekooli arengut - toetatakse koolide, Anija Valla Kultuuri- ja Spordikeskuse ning rahvamajade juures tegutsevate huvialaringide tegevust Kehra Kunstidekooli arenguprioriteediks on kaasaegse eelprofessionaalse muusika- ja kunstialase algharidusteenuse väljaarendamine, pakkudes teenust ka väljapoole Anija valda. Lisaks on kooli tegevuse prioriteetideks aktiivne osalemine piirkonna kultuurielu organiseerimisel ja eri rahvusrühmade integreerimisel Eesti ühiskonda.

Suurendatakse teenuste mahtu täiskasvanutele. Selleks arendatakse välja kaasaegsed noortekeskused Kehras ja Alaveres ning käivitatakse vallasisene võrgustikutöö.

  • Anija valla arengukava korrigeerimine – Riigi Teataja
  • Selleks arendatakse välja kaasaegsed sotsiaalhoolekandeteenused ning asutustevõrgustik.

Kaasata valla noori tegevuste ja teenuste arendamisel. Selleks: - renoveeritakse ja laiendatakse Anija Valla Kultuuri- ja Spordikeskust - arendatakse külarahvamajad Alavere ja Voose külades multifunktsionaalseteks kultuuri- ja külaelukeskusteks - säilitatakse Anija külas kohaliku kultuuri- ja külaelukeskuse sh raamatukogu funktsioonid - arendatakse välja Ida-Harju Külastuskeskus Anija mõisakompleksi baasil - arendatakse raamatukogud välja multifunktsionaalseteks info- Kaubandusvoimaluste uhtlustamise strateegia teabekeskusteks - toetatakse valla rahvakultuuri valdkonnas tegutsevate kollektiivide ja MTÜ-de tegevust Olemasolevate kultuuriasutuste areng Anija Valla Kultuuri- ja Spordikeskuse arenguprioriteediks on ülevallaliste ja teiste suurürituste korraldamine, rahvakultuuri säilitamine ning teatrialase tegevuse laiendamine.

Kultuurikeskuse hoone renoveerimise jätkamine, lisaruumide leidmine ringidetöö paremaks arendamiseks ja sisustuse uuendamine. Anija mõisakompleksi kolm hoonet peahoone, teenijatemaja ja ait on kavas restaureerida. Perspektiivis välja arendada mõisakompleksi baasil Ida-Harju Külastuskeskus järgmiste funktsioonidega: teabe- ja nõustamisteenused, koolitused vabahariduskoolteabeteenused, kultuuriüritused, konverentsikeskus koos toitlustuse ja majutusegamuuseum, käsitöökoda, raamatukogu, toitlustusteenus, noorte- Aktsiaturu valik päevakeskus, küladekeskus.

Pikemas perspektiivis arendada välja majutusteenus teenijatemajjakorrastada mõisapark ja rajada suur saal aidahoonesse. Alavere Rahvamaja arenguprioriteediks on rahvamaja polüfunktsionaalseks külaelukeskuseks väljaarenemine. Kaubandusvoimaluste uhtlustamise strateegia noortele suunatud tegevust kohalik noortekeskus. Arendatakse välja päevakeskuse funktsioonid. Vajalik on rahvamaja hoone renoveerimine ja sisustuse uuendamine.

Voose Rahvamaja arenguprioriteediks on rahvamaja polüfunktsionaalseks külaelukeskuseks väljaarenemine. Vajalik on rahvamaja renoveerimine. Alavere Külaraamatukogu arenguprioriteetideks on külaraamatukogu lülitumine ülevabariigilisse ühtsesse interneti baasil tegutsevasse rahvaraamatukogude süsteemi, üleminek automatiseeritud laenutussüsteemile ja avaliku internetipunkti edasiarendamine. Anija Külaraamatukogu arenguprioriteediks on jätkata külaraamatukogu tegevust ning arendada see välja polüfunktsionaalseks info- ja teabekeskuseks.

Kehra Linnaraamatukogu arenguprioriteediks on kvaliteetse töökeskkonna väljaarendamine. Selleks on vajalik raamatukoguhoone renoveerimine ja sisustuse uuendamine. Lisaks on vajalik lasteosakonna tegevuse laiendamine ja avaliku internetipunkti edasiarendamine.

Tugevatest külgedest soodustab seda ka hea looduslik potentsiaal suured metsamassiivid, veekogud, Kõrvemaa maastikmis on eelduseks turismi arengule ning ka heade põllumajandustingimuste maa olemasolu, mis on heaks eelduseks maamajanduse arengul. Siiski ei ole valla nimetatud tugevad küljed seni tinginud ei ettevõtluse ega elamuehituse märgatavat arengut. Probleeme nõrku külgimis seda pärsivad, on palju ja need on suhteliselt kaalukad. Peamiseks probleemiks piirkonnale on Kehra linna kui keskuse vähene areng nii piirkonna teeninduskeskusena kui elukeskkonnana.

Selleks: - toetatakse valla spordiorganisatsioonide ja sportlaste tegevust - korrastatakse olemasolevad spordirajatised - toetatakse spordiväljakute rajamist lasteasutuste juures, elurajoonides ja külakeskustes - arendatakse tervise- ja rahvasporti ning organiseeritakse tervise- ja rahvaspordiüritusi - arendatakse välja supluskohad - rekonstrueeritakse staadion vallasiseses linnas Kehra - ehitatakse ujula vallasisesesse linna Kehra Ülesanded meetmed : Ü 1.

Selleks arendatakse välja kaasaegsed sotsiaalhoolekandeteenused ning asutustevõrgustik. Sotsiaalhoolekande sihtrühmadeks on lapsed, lastega pered, toimetulekuraskustega täiskasvanud sh töötud ja puuetega inimesed.

Teenuste areng Lastekaitsealases töös on prioriteediks ennetava tegevuse arendamine, mis väldiks laste toimetulekuraskuste tekkimist. Rakendatakse meetmeid, mis tagavad lastele vajaliku hoolitsuse, võimetekohase hariduse ja võimaluse tegeleda huvialadega.

Kaubandusvoimaluste uhtlustamise strateegia

Vanemliku hoolitsuseta lastele võimaldatakse võimalikult perelähedasi kasvutingimusi, kujundades välja kasuperede võrgustiku. Lastekaitsealasesse töösse kaasatakse olemasolevaid kolmanda sektori organisatsioone, soodustades samuti uute tekkimist ja arengut.

Kohalikes keskustes Kehra ja esmatasandi keskused - Anija, Alavere, Voose, Lilli luuakse noortele alternatiivsed või täiendavad tingimused vaba aja sisustamiseks mitmekesises vormis noorte- ja päevakeskused, noorteühingud, -klubid, lastelaagrid.

Arendatakse preventatiivset tööd riskiperedega toimetulekuõpetuset vältida lastega perede langemist toimetulekuraskustesse. Toetatakse toimetulekuraskustega noorte iseseisva elu alustamist.

Eakate hoolekandealases töös on prioriteediks inimväärsete tingimuste tagamine eakatele ning eakate aktiivse eluhoiaku säilitamine.

arengukava

Kohalikes keskustes luuakse tingimused eakatele omavaheliseks suhtlemiseks, aktiivseks ajaveetmiseks ning huvitegevuseks. Arendatakse eakatele suunatud avahooldus- ja tugiteenuseid. Toimetulekuraskustega täiskasvanute hoolekandes on prioriteediks pikaajaliste töötute marginaliseerumise vältimine ning toimetuleku soodustamine.

Selleks toetatakse toimetulekuraskustega vallaelanikele toimetuleku õpetamist, samuti kutsealast nõustamist. Koostöös tööhõiveametiga luuakse kohalik aktiviseerimiskeskus seaduse järgi tööhõiveametite funktsioon — luua maakonnas aktiviseerimiskeskusikus pakutakse tööalast nõustamist ka karjäärinõustamist noortele ning psühholoogilist nõustamist. Puuetega isikute hoolekandes on ülesandeks võrdsete võimaluste loomine puuetega isikutele toimetulekuks, õppimiseks, töötamiseks ja ühiskonnaelus osalemiseks.

Noortekeskus Perspektiivis arendatakse välja noortekeskus. Hooldekodu Pikemas perspektiivis rajatakse Anija valla eakate hooldekodu.

Lähemas perspektiivis kuni ostetakse hooldekodu teenust väljapoolt valda ning renoveeritakse sotsiaalkorterid aadressil Kose mnt Sotsiaaleluruumid Arendatakse välja valla vajadustele vastavad sotsiaaleluruumid.

Ülesanded meetmed : Ü 1. Samuti on oluline valla tehiskeskkonna hooned, ehitised jms heakorrastatuse tagamine. Tõhustatakse valla heakorraeeskirjade täitmist.

Kaubandusvoimaluste uhtlustamise strateegia

Jätkatakse prügikogumisteenuse tellimist erafirmadelt. Vallavalitsuse täiendav tegevus on suunatud prügikäitluse laienemiseks kõigile saasteallikatele valla territooriumil, olemasoleva jäätmereostuse likvideerimisele ning prügisorteerimise väljaarendamisele.

Ülesanded meetmed : E 1. Selleks jätkatakse kohalike teede regulaarset hooldust ning teede ja tänavate järkjärgulist renoveerimist ja remonti ning sildade ja truupide ehitust ning renoveerimist vastavalt valla teehoiukavale.

Kehra linna osas on prioriteetideks tänavakatete kvaliteedi parendamine ja kergeliiklusteede rajamist ning ohutu ühenduse väljaarendamine linnaosade vahel üle raudtee. Lisaks arendatakse välja Kehra linna ning valla esmatasandi keskuste tänavavalgustus. Kehra linna, Ülejõe küla ja Lehtmetsa küla osas jätkatakse olemasoleva ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava järgsete investeeringute ettevalmistamist ja rakendamist.

Alavere, Anija, Voose ja Lilli külade puhul koostatakse vastav projektlahendus. Kehra linna ja Lehtmetsa küla osas on vajalik küttetorustike renoveerimine ja Lehtmetsa katlamaja moderniseerimine. Alavere küla osas on prioriteediks kaugkütteteenuse mahu taastamine ja laiendamine. Soodustatakse ja toetatakse korterelamutes korteriühistute teket ja kortermajade haldamise väljaarenemist.

Soodustatakse rida- ja ühepereelamute ehitamist Ülesanded meetmed : Ü 1. Eekõige on see seotud ettevõtluse arenguks soodsate tingimuste loomisega, mis elavdaks majandust Anija valla keskuses — Kehras, kui ka valla teistes piirkondades.

Selleks: - suurendatakse Kehra atraktiivsust Kaubandusvoimaluste uhtlustamise strateegia - arendatakse Kehra kui keskuse teenindusfunktsioone - toetatakse maamajanduse arengut ja alternatiivste ettevõtlusharude väljakujunemist valla teistes piirkondades - mitmekesistatakse ja arendatakse Anija valla turismi- ja puhkevõimalusi - soodustatakse vallas üldplaneeringuga määratud aladel elamuehitust infrastruktuuri arendamisega valla kaasabil - taotletakse valla arenguks vajaliku maa andmist munitsipaalomandisse EESMÄRGID JA MEETMED AASTANI E 2.

Kaubandusvoimaluste uhtlustamise strateegia

Selleks on vajalik: - elanikkonna ühistegevuse arendamine, suurendades vallaelanike osalust ja vastutust kohalike probleemide lahendamisel ning eluolu arendamisel - külade üldkasutatavate rajatiste ja külakeskuste väljaarendamine - külakeskuste teenindusvõimaluste arendamine - elanike huvi- ja täiendharidusvõimaluste arendamine - erinevate rahvusrühmade integratsiooni soodustamine ja rahvusvähemuste ühiskondlikku ellu kaasatuse suurendamine EESMÄRGID JA MEETMED AASTANI E 3.

Tegevuskava koostamine ja täiendamine Käesolev peatükk käsitleb valla arengumudelis püstitatud eesmärkide ja ülesannete täitmiseks vajalikke konkreetseid tegevusprojekte, mis on vajalik teostada aastatel Tegevuskava täiendatakse ja täpsustatakse vajadusel iga-aastaselt enne 1. Tegevuskava viiakse ellu vallavalitsuse juhtimisel ning selle elluviimise rahastamiseks kasutatakse valla eelarvet, riiklike toetusi, riiklikest abiprogrammidest RAKera- ja mittetulundussektori investeeringutest, rahvusvahelistest koostöö- ja abiprogrammidest saadavaid vahendeid.

Kaubandusvoimaluste uhtlustamise strateegia

Anija vallavalitsuse omavahenditest finantseerimisvõime prognoos aastani Valla tegevuskava elluviimise finantseerimisels on oluliseima tähtsusega valla eelarve ja eelarves arenguprojektide elluviimiseks võimalike vabade vahendite hulk. Eelarve tulude maht Võrreldes Samas on Valla Kulude jaotust protsentuaalselt Tegevuskava investeeringute katteallikatena saab käsitleda omavalitsuste omavahendeid vallaeelarve vahendid või valla poolt võetav laenriigieelarvest eraldatavaid investeeringutoetusi ning riiklikest ja rahvusvahelistest fondidest saadavaid finantseeringuid eeldavad kõik enamasti kaasfinantseerimist vallaeelarvest.

Kaubandusvoimaluste uhtlustamise strateegia

Omavalitsuse investeerimisvõimalusi laenuvõtmise arvelt piirab « Valla- ja linnaeelarve seadus» eesmärgiga vältida valdade maksejõuetust. Anija vallal on Tulude prognoos Eelarve prognoosi perioodiks vt joonis 2 lk 24 suuremaid muudatusi omatulude laekumistes valla tulubaasis ette ei nähta.