Paevase kaubanduse strateegia impulsi algajatele 1 12 klassi

Kultuuriministeerium soovib tagada kultuuriorganisatsioonide jätkusuutlikkust, katta möödapääsmatuid kulusid ning toetada teiste hulgas ka rahvakultuurikollektiivide juhte suurusjärgus tuhat eurot. Pärt Uusberg on Kuidas teema-aastaga aidata saab? See võib olla nii digitud kultuuripärand kui ka täna digitaalselt loodud teosed, mis üha enam moodustavad meie igapäevase eluilma. Täiendavat infot valitsuse otsuse kohta antakse reede,

Eesti Gaas AS on energeetika turul tegutsev ettevõte, kelle peamisteks harudeks on elektrienergia, maagaasi ning surugaas hulgi- ja jaemüük.

Inglise keeles

Uurimisprobleemiks on teadmatus äriklientide rahulolu taseme kohta, müügimahtude oluline langus ning olulisus saada infot lepingutingimuste muudatuste kohta, kas ja kuidas need on mõjutanud äriklientide rahulolu, kas lepingutingimused on mõjutanud ärikliente vahetama tarnijat. Teema on ettevõtte jaoks aktuaalne, sest Ettevõttel on soov muutuda rohkem kliendisõbralikuks, sest rahulolevad kliendid on lojaalsemad ning pikad partnerlussuhted on antud valdkonnas äärmiselt olulised.

Lõputöö autori eesmärgiks on hinnata Eesti Gaas AS äriklientide kliendirahulolu erinevate mõjuritega, selgitada välja soovitusindeks ning tulemuste põhjal töötada välja ettepanekud rahulolu tõstmiseks, mille läbi ettevõttel tekib võimalus müügimahte suurendada.

Joonistuskonkursi küsimuste korral võib kirjutada aadressile muuseum eestipank.

Küsitluses kasutati kvantitatiivset uurimisviisi, valimi suuruseks oli äriklienti ning küsitlusele laekus vastust. Teoreetilises osas analüüsis töö autor kliendirahulolu olemust ning mõistet, pööras tähelepanu mõõtmisele ja ärikliendi spetsiifikale. Teoreetilise osa lõpuks autor andis ülevaate miks kliendirahulolu uurimine on oluline.

Eesti keeles

Teoreetilises osas ilmnes selge arusaam erinevate autorite töödes, et olemasolevate klientide hoidmine on ettevõtte jaoks oluliselt kasulikum, kui uute hankimine. Rahulolevate klientide põhjal on võimalik teha prognoose järgmiseks majandusaastaks ning tänu rahulolevatele klientidele on ettevõte käive ja kasum stabiilsemad ning ettevõte on jätkusuulik.

Uuringust tulemuste analüüsimisel selgus, et Eesti Gaas AS-i äriklientide kliendirahulolu võib üldiselt pidada heaks, kuid ristanalüüsi käigus leidis autor, et CNG klientide rahulolu võib pigem hinnata rahuldavaks, kui heaks.

Paevase kaubanduse strateegia impulsi algajatele 1 12 klassi

Suurem enamus vastanutest on valmis ettevõtet soovitama ka oma sõpradele või tuttavatele. Suurim rahulolu on arveldusega, millele järgnes maagaasi ja elektrienergia klientide hea rahulolu tase kliendihalduritega.

Enim soovitusi anti CNG tankla võrgustiku suurendamise kohta. Tulemustest lähtudes tegi lõputöö autor Eesti Gaas AS juhtkonnale ettepanekud äriklientide rahulolu tõstmiseks, mille kohaselt võiks ettevõte viia läbi uue uuringu CNG tanklavõrgustiku laiendamise kohta, kontakteeruda kõigi 81 kliendiga, kes ei ole valmis Eesti Gaas AS-i soovitama oma sõpradele või tuttavatele ning, luua tagasiside andmise võimalus iseteeninduskeskkonnas, et ärikliendid kasutaksid seda rohkem, teadvustaksid, et selline keskkond on olemas ning tunneksid end rohkem kaasatuna.

А потом придется запасаться заново". Жанна и Алиенора отсутствовали уже сорок восемь часов. Последние две недели пребывания Николь в каморке, вырытой под сараем Макса Паккетта, один из двух роботов постоянно разделял ее компанию. Говорить с ними было все равно, что с самим Ричардом, - во всяком случае, поначалу, пока Николь еще не успела истощить запас тем, хранившихся в памяти этих маленьких "Пожалуй, эти дамы - самые великие творения Ричарда, - сказала себе Николь, опускаясь в кресло. - Должно быть, он потратил не один месяц, чтобы изготовить их".

CNG klienditeenindusele ametialase koolituse läbiviimine, et tõsta pädevust ning seeläbi tõsta rahulolu CNG klienditeenindusega, mis omakorda annab eeldused müügimahtude suurenemisele. Eesti Gaas Paevase kaubanduse strateegia impulsi algajatele 1 12 klassi is a company operating in the energy market, Paevase kaubanduse strateegia impulsi algajatele 1 12 klassi main branches are wholesale and retail of electricity, natural gas and compressed gas.

The research problem is significant loss of sales volumes, lack of knowledge about the level of satisfaction of business customers and the importance of obtaining information about changes in contract terms, whether and how they have affected the satisfaction of business customers and if via the changes in contract terms have caused the loss in sales volumes also via analyzing the results find ways to grow client base.

The topic is topical for the company, because in the summer of a decision was made by the board to start implementation a recommendation index, and based on the economic results of recent years, the market share has decreased significantly, precisely at the volumes of natural gas sales.

The company wants to become more customer-friendly, because satisfied customers are more loyal and long-term partnerships are extremely important in this field.

In English

The survey used a quantitative survey method, the sample size was business customers and responses were received to the survey.

In the theoretical part, the author analyzed the nature and concept of customer satisfaction, paid attention to measurement and methods of measurement.

Eesti Gaas AS on energeetika turul tegutsev ettevõte, kelle peamisteks harudeks on elektrienergia, maagaasi ning surugaas hulgi- ja jaemüük. Uurimisprobleemiks on teadmatus äriklientide rahulolu taseme kohta, müügimahtude oluline langus ning olulisus saada infot lepingutingimuste muudatuste kohta, kas ja kuidas need on mõjutanud äriklientide rahulolu, kas lepingutingimused on mõjutanud ärikliente vahetama tarnijat. Teema on ettevõtte jaoks aktuaalne, sest Ettevõttel on soov muutuda rohkem kliendisõbralikuks, sest rahulolevad kliendid on lojaalsemad ning pikad partnerlussuhted on antud valdkonnas äärmiselt olulised.

Based on the professional literature, the peculiarity of a business customers were also pointed out. Finally, in the theoretical part, the author gave an overview of why the study of customer satisfaction is important. In the theoretical part, there was a clear understanding in the works of various authors that retaining existing customers is significantly more beneficial for a company than acquiring new ones.

The analysis of the results of the survey revealed that the customer satisfaction of Eesti Gaas AS's business customers can be generally considered good, but during the cross-analysis the author found that the satisfaction of CNG customers can be assessed as satisfactory rather than good.

Paevase kaubanduse strateegia impulsi algajatele 1 12 klassi

The vast majority of respondents are also willing to recommend the company to their friends or acquaintances. The highest satisfaction is with settlement, followed by a good level of satisfaction of natural gas and electricity customers with customer managers.

Most recommendations were made for the expansion of the CNG filling station network.

Paevase kaubanduse strateegia impulsi algajatele 1 12 klassi

Based on the results, the author of the dissertation made proposals to the management of Eesti Gaas AS to increase the satisfaction of business customers, according to which the company could conduct a new study on expanding the CNG filling station network, contact all 81 customers who are not ready to recommend Eesti Gaas AS to their friends or acquaintances making it more customer-friendly so that business customers make more use of it, recognizing that such an environment exists.

Conducting professional training for CNG customer service in order to increase competence and thereby increase satisfaction with CNG customer service.

  • EEK üliõpilaste kirjalikud tööd - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
  • Он ведь бодрствует чуть более десяти лет всей своей жизни".
  • Graduate dissertations - Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences

Priit Tannik.