Esimene strateegia avatud ulikooli uliopilaste strateegia jaoks,

Selleks tuleb esitada ÕISis avaldus dokumendid - avaldused - õppekulude hüvitamise tasu tagastamine. Trahvirahade tagastamine Juhul kui sa oled pidanud Tallinna Ülikoolile ülalmainitud tingimustel raha maksma, siis ülikool maksab sulle raha tagasi, kui lõpetad ülikooli nominaalkestusega. Kandidaat, kelle Innove keeleeksam või kõrgkoolis läbitud eesti keele aine oli Sisseastumisnõuded õppekavadele kehtestab ülikooli senat. Hüvitamist nõutakse sooritamata jäänud ainepunktide eest või semestri õppeteenustasu maksvatelt üliõpilastelt ingliskeelsed õppekavad proportsionaalselt õpitud ajaga.

Retronid Eesti Gun'i ja Liisa´ga - Suve ootus

Videoarhiiv Eesti Maaülikooli arengukava aastani Eesti Maaülikooli akadeemiline keskus on koondunud Tähtvere linnakusse, ajakohastatud on uurimis- ja õppetööks vajalik taristu, tõusnud on teadustöö ja doktoriõppe kvaliteet. Ingliskeelsete õppekavade avamine, välisõppejõudude ja -teadurite ning vahetusüliõpilaste arvu suurenemine ning edu väliskoostööprojektide taotlemisel Esimene strateegia avatud ulikooli uliopilaste strateegia jaoks loonud aluse ülikooli rahvusvahelise tuntuse suurendamiseks.

Järgneval perioodil on eesmärk pöörata rohkem tähelepanu ülikooli liikmeskonna arengu igakülgsele toetamisele, koostöö süvendamisele ülikooli fookusvaldkondade vahel ning ülikooli osatähtsuse suurendamisele ühiskonna ja majanduse arengu suunamisel.

Demograafilised ja rahvastiku regionaalse paiknemise muutused, sisse- ja väljaränne suurendavad järgnevatel aastatel ülikooli turundustegevuste tähtsust. Arengukava määrab kindlaks ülikooli strateegilised valdkonnad, kaugeleulatuvad sihid ja peamised eesmärgid aastani Alaeesmärgid, tegevused, mõõdikud ja sihttasemed strateegiliste valdkondade lõikes on esitatud aastani Arengukava juhtmotiiv on ülikooli soov olla rahvusvaheliselt tunnustatud ülikool biomajanduse valdkonnas.

Esimene strateegia avatud ulikooli uliopilaste strateegia jaoks

Ülikooli arengumootor on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus, millele tugineb õppetöö kõigil kõrghariduse astmetel, ja ühiskonna arengut soodustav tegevus oma vastutusvaldkondades. Ülikool on edukas vaid ühtse ja motiveeritud liikmeskonnana, kelle arengut toetab hästitoimiv organisatsioon ning head õpi- ja töökeskkonda pakkuv ülikoolilinnak.

Tallinna Ülikool võtab bakalaureuse- ja magistriõppesse avaliku konkursi korras vastu üks kord aastas doktoriõppes ka sagedaminiseda infosüsteemide SAIS ja DreamApply välismaalaste vastuvõtt kaudu. Dokumente, mida riiklikes andmebaasides ei ole, võetakse vastu ülikooli kampuses Narva mnt Avalduse saab esitada kuni kahele konkursile.

Arengukava keskendub ühiskonna teenimisele ja ülikooli konkurentsivõime, teadus- ja arendustegevuse ning õppetöö efektiivsuse tõstmisele ja ülikooli tugevuse — biomajanduse valdkondade väärtusahelapõhine käsitluse — arendamisele ja võimendamisele joonis 1. Eesti Maaülikool vastutab teadus- ja arendustegevuste eest loodusressursside säästliku kasutamisega ning maaelu ja -majandusega seotud valdkondades.

Esimene strateegia avatud ulikooli uliopilaste strateegia jaoks

Ülikool arendab välja võimekuse käsitleda teadus- ja arendustegevuses ning õppetöös erinevaid biomajanduse valdkondi piisava sidususega ja väärtusahelapõhiselt. Kirjeldatud võimekuse suurendamine parandab akadeemilise tegevuse kvaliteeti ja tulemuslikkust, suurendab ülikooli rahvusvahelist nähtavust ja mõju ning ettevõtetega koostöös läbiviidavate rakendusuuringute, tootearenduse ja teadmussiirde mahtu.

Ülikool edendab kuude fookusvaldkonda — põllumajandus, keskkond, metsandus, toit ja tervis, tehnika ja tehnoloogia ning maamajandus — koondunud akadeemilise tegevuse vastutusvaldkondade koostööd ja suurendab töörühmade võimekust akadeemilistes struktuuriüksustes.

Esimene strateegia avatud ulikooli uliopilaste strateegia jaoks

HSBC aktsiatehingud Prantsusmaal on võimalik õppe- ja teadusraha kasutamisel paremini arvestada töörühmast kui tervikust lähtuvate vajadustega, vähendada projektipõhisuse negatiivset mõju ning tõsta vastutusvaldkondade juhtide ja akadeemiliste töötajate vastutust teadus- ja arendustegevuse ja sellel tugineva õppetöö korraldamisel ning valdkondade seisundi, konkurentsivõime ja järjepidevuse tagamisel.

Teadustöötajate kaasamine õppetöösse ja õppejõudude õppetöökoormuse optimeerimine loovad eelduse teadustöö mahu suurenemiseks — paraneb kraadiõppe efektiivsus ning teadlaste ja õppejõudude järelkasv, suureneb rahvusvahelistumine ning projektide taotlemise, täitmise ja teadmusteenuste pakkumise võime.

Toggle menu Õppekulude hüvitamine Õppimine eestikeelsetel õppekavadel on üliõpilaste jaoks tasuta ingliskeelsetel õppekavadel õppivad üliõpilased tasuvad õpingute eest semestritasu alusel. Tuleb meeles pidada, et õppimine on tasuta ainult õppekava nominaalkestuse jooksul ja sel juhul, kui algavaks semestriks on täidetud keskmiselt 30 EAPd iga õpitud semestri kohta. Kui ainepunkte sooritatakse vähem või langetakse osakoormusesse, siis on ülikoolil õigus nõuda õppekulude hüvitamist.

Eesti Maaülikool kujuneb atraktiivseks, populaarsete erialadega ülikooliks, kus on piisav teadlaste ja õppejõudude järelkasv ning mille lõpetajatel on hea konkurentsivõime tööturul.

Joonis 1. Eesti Maaülikooli arengusihid ja valdkondlikud seosed ülikooli tugevuse suurendamiseks.

Esimene strateegia avatud ulikooli uliopilaste strateegia jaoks