Mida teeb ulemmaara ja kauplemise susteem, Brüsseli plaan näeb ette tasuta saastekvootide kärpimist

Praegusel kauplemisperioodil väheneb turule lubatud kvoodi hulk aastas 1,74 protsenti, järgmisel perioodil näeb plaan ette 2,2-protsendist langust aastas. Komisjon haldab esimese lõigu punktis a osutatud laenuvõtmist nii, et pärast Käesoleva artikli lõike 1 esimese lõigu punktis b osutatud ja kuludeks kasutatud laenatud vahendite põhisumma tagasimaksed ja maksmisele kuuluvad seonduvad intressid kaetakse liidu eelarvest. Omavahendid, mis põhinevad riiklikul osamaksel, mis on proportsionaalne igas liikmesriigis ringlusse võtmata plastpakendijäätmete kogusega, annavad stiimuli ühekordselt kasutatavate plasttoodete tarbimise vähendamiseks ning ringlussevõtu ja ringmajanduse edendamiseks. Kärpeplaan on tehtud aastateks kuni

ELi heitkogustega kauplemise süsteem on esimene - ja siiani ülekaalukalt kõige suurem - rahvusvaheline kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, mis hõlmab üle 11 elektrijaama ja tootmiskäitise ELi 28 riigis, Islandil, Norras ja Liechtensteinis, ning samuti lennundusega seotud heitkoguseid.

ELi heitkogustega kauplemise süsteem rajaneb piiramise ja kauplemise põhimõttel. Eesti Energiast öeldi ERR-ile, et kui Brüsseli plaanidest ollakse teadlikud, kuid olulist mõju see näiteks põlevkiviõli tootmisele ei oma. Otsuseid ei ole oodata enne Lähtudes Euroopa Liidus vastuvõetud regulatsioonist ei ole hetkel võimalik näha olulist mõju õlitootmisele," ütles Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts.

Kuivõrd Eesti Energial on oma selged sihid taastuvenergiasse investeerimisel, siis on ettevõtte jaoks süsiniku kõrgest hinnast tingitud põlevkivist elektri tootmise vähenemine pigem asjade loomulik käik.

Seetõttu on juba täna tavapärane, et Eesti Energia toodab taastuvatest allikatest rohkem elektrit kui fossiilsetest allikatest," ütles Luts. Samas Euroopa Liidus kaubeldavate kvootide mahu vähendamine mõjutab tõenäoliselt CO2 kvootide hinda tõusvas suunas," ütles VKG suhtekorraldusjuht Irina Bojenko, kes möönis, et regulatsioonide muudatustega kaasneb siiski "suur mõju".

Keskkonnaministeeriumi täpsustus artikli kohta: Artikli sõnastus võib jätta mulje, et tegemist on uue Euroopa Komisjoni meetmega, millega vähendatakse kauplemissüsteemi kuuluvatele käitistele eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kogust neljandiku võrra.

Language switcher

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna peaspetsialisti Imre Banyaszi sõnul ei ole siiski tegemist Euroopa Komisjoni uue plaaniga kärpida tasuta ühikuid nagu artiklist võib mulje jääda. Komisjon arvutab välja võrdlusalused, mida kasutatakse käitisele tasuta lubatud heitkoguse ühikute koguse välja arvutamiseks aastateks Samasugune protsess on eelnenud igale kauplemisperioodile," selgitas Banyasz. Võrdlusaluste uuendamiseks kasutatakse kauplemissüsteemi kuuluvate käitiste tegevusandmeid, mille käitajad esitasid koos tasuta ühikute taotlusega Sarnane protsess viidi läbi ka enne käesoleva, kolmanda kauplemisperioodi algust, kui võrdlusalused kehtestati.

Kauplemiseks pidi iga liikmesriik välja töötama lubatud heitkoguse ühikute edaspidi LHÜ riikliku jaotuskava edaspidi RJK. Kui käitaja paiskas õhku lubatust vähem, siis lubatud koguse ja tegeliku heitkoguse vahe võis ta maha müüa. Kokkuvõte esimesest kauplemisperioodist: Süsteemi kuulusid ainult CO2 heitkogused energiatootmisest ja energiamahukatest tööstustest Peaaegu kõik lubatud heitkoguse ühikud anti ettevõtetele tasuta Trahv mittevastavuse eest oli 40 eurot tonni kohta Süsiniku heitkogused said hinna, kuid perioodi lõpuks langes see nullini.

Põhjuseks olid heitkoguse ebatäpsed andmed süsteemi loomisel, mistõttu anti LHÜsid välja rohkem, kui oli tegelik heitkogus ühikutele puudus nõudlus LHÜdega kauplemine toimus üle ELi Esimese kauplemisperioodi aruandluse info leiab siit. Teine kauplemisperiood — Kokkuvõte teisest kauplemisperioodist: Kaasati lennundussektorisse kuuluvad õhusõidukite käitajad, kes ületasid kauplemise direktiivi lisa I piirväärtusi.

Kohtumisel leiti samuti, et ajavahemikul — saavad Taani, Madalmaad, Austria ja Rootsi ning taaste ja vastupidavuse toetuse kontekstis ka Saksamaa kasu kindlasummalistest korrektsioonidest, Mida teeb ulemmaara ja kauplemise susteem vähendatakse nende kogurahvatulul põhinevaid iga-aastaseid osamakseid. On vaja piisavat varu maksete ja omavahendite ülemmäära vahel, et tagada liidu võime täita oma finantskohustusi kõigis tingimustes, isegi majanduslanguse ajal.

Liidul on vaja end varustada oma eesmärkide saavutamiseks vajalike vahenditega. COVID kriisi tagajärgedega tegelemiseks on vaja erakordselt suures mahus rahalisi vahendeid, suurendamata seejuures survet liikmesriikide rahandusele ajal, mil nende eelarved on juba niigi väga suure surve all, et rahastada kriisiga seotud riiklikke majandus- ja sotsiaalmeetmeid. Seepärast peaks võtma erakorralisi meetmeid liidu Parim bitkoin investeerimiskoht. Seega on asjakohane anda komisjonile erandkorras volitus laenata liidu nimel kapitaliturgudelt ajutiselt kuni miljardit eurot Laenatud vahenditest kuni miljardit eurot Seepärast peaks toetus olema ajaliselt piiratud ja suurem osa rahalistest vahenditest tuleks eraldada vahetult pärast kriisi, mis tähendab, et nendest lisavahenditest rahastatava programmi juriidilised kohustused tuleks võtta Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi raames tehtavad maksed kiidetakse heaks tingimusel, et asjakohased taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud vahe-eesmärgid ja sihid on rahuldavalt saavutatud, mida hinnatakse vastavalt asjakohasele menetlusele, mis on sätestatud taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi loomise määruses, mis kajastab Euroopa Ülemkogu Seetõttu, üksnes selleks, et täita kõik liidu kohustused, mis tulenevad liidu poolt COVID kriisi tagajärgedega tegelemiseks võetud laenudest, tuleks nii maksete assigneeringute ülemmäära kui ka kulukohustuste assigneeringute ülemmäära suurendada 0,6 protsendipunkti võrra.

Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem lennunduses Arvestades lennundustööstuse ulatust ja ülemaailmset haaret ning selle mõju keskkonnale, võtab EL meetmeid, et vähendada Euroopas lennundusest tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguseid, ning teeb Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni ICAO kaudu ühtlasi koostööd rahvusvahelise üldsusega ülemaailmse mõjuga meetmete kehtestamiseks.

Komisjoni volitus laenata kapitaliturgudelt liidu nimel vahendeid üksnes selleks, et rahastada COVID kriisi tagajärgedega tegelemise meetmeid, on tihedalt seotud käesolevas otsuses ette nähtud omavahendite ülemmäära suurendamisega ja lõppkokkuvõttes liidu omavahendite süsteemi toimimisega. Seega tuleks nimetatud volitus lisada käesolevasse otsusesse.

Kõnealuse meetme pretsedenditus ja laenatavate vahendite erakordne maht nõuab kindlust liidu kohustuste üldise mahu ja tagasimaksete peamiste tingimuste suhtes, samuti hajutatud laenuvõtmise strateegia rakendamist. Vajadus sellise täiendava eraldise kasutamise järele on samuti üksnes ajutine, kuna asjaomased finantskohustused ja tingimuslikud kohustused aja jooksul vähenevad laenatud vahendite tagasimaksmise ja laenude lõpptähtpäeva saabumise tulemusel. Seepärast peaks suurenduse kehtivus lõppema, kui kõik laenatud vahendid on tagasi makstud ja kõik nende vahendite alusel antud laenudest tulenevad tingimuslikud kohustused on lõppenud, st hiljemalt Rahaliste vahendite laenamisel tuleb järgida seda ajakava.

Seetõttu tuleks uus netolaenuvõtmine lõpetada hiljemalt Tõhusa võlahalduse tagamiseks peaksid pärast Komisjon peaks tehingute tegemisel mitmekesise rahastamise strateegia kaudu kasutama võimalikult hästi ära turgude suutlikkust tulla toime nii suures mahus erinevate lõpptähtaegadega laenude võtmisega, sealhulgas lühiajaline rahastamine likviidsuse juhtimiseks, ning tagama kõige soodsamad tagasimaksetingimused.

Lisaks peaks komisjon korrapäraselt ja põhjalikult teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu kõigist oma võlahalduse aspektidest. Niipea kui laenuvõtmise teel rahastatavate poliitikameetmetega seotud tagasimaksegraafik on teada, edastab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule emissioonikalendri, mis sisaldab prognoositavaid emiteerimiskuupäevi ja -mahtusid järgmiseks aastaks ning kava, milles esitatakse prognoositavad põhiosa- ja intressimaksed.

Komisjon peaks kõnealust kalendrit korrapäraselt ajakohastama. Laenatud vahendid, mida kasutatakse liikmesriikidele laenude andmiseks, tuleks tagasi maksta laenu saanud liikmesriikidelt saadud summadest.