Valikud Kaubandus Austraaliast

Kompenseerivate täpsustuste tagamisel võetakse arvesse kompensatsiooni, mis on juba tagatud tolliliidu teiste osalismaade vastavate tollimaksude vähendamise teel. Lepinguosalist ei tohi käesoleva kokkuleppe XI—XV artikli või XVIII artikli B osa alusel takistada rakendamast kvantitatiivseid piiranguid: a mille mõju on samaväärne Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja VII artikli lõike 3 punkti b alusel lubatud valuutapiirangute omaga; b käesoleva kokkuleppe lisas A sätestatud sooduskokkulepete alusel kuni sealsamas mainitud läbirääkimiste tulemuste selgumiseni. Tuleks kaaluda konkreetset keelelist läbipaistvust, et tagada kohaldatavate riigihanke-eeskirjade ja olemasolevate hankevõimaluste selgus ning anda ettevõtjatele kergesti kättesaadavat teavet. Kaubanduseeskirjade avaldamine ja rakendamine 1. XX artikkel.

Leping peaks olema laiahaardeline ja ulatuslik ning täielikult kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO eeskirjade ja kohustustega. Läbirääkimiste käigus ja lõpuleviimisel tuleks arvesse võtta WTO lepingutest tulenevaid kohustusi. Lepingul peaksid olema kõrged eesmärgid, mis ulatuvad WTO Valikud Kaubandus Austraaliast kaugemale.

Kruptograafia investeerida

Lepinguga peaks olema ette nähtud kauba- ja teenustevahetuse ning välismaiste otseinvesteeringute järkjärguline ja vastastikune liberaliseerimine. Leping sisaldab kaubandusega seotud muid valdkondi käsitlevaid eeskirju, et edendada, hõlbustada või reguleerida asjaomast kaubandust ja välismaiseid otseinvesteeringuid. Kõik lepingust tulenevad kohustused võetakse eesmärgiga saavutada otsene ja viivitamatu mõju kaubandusele, vajaduse korral ELi ühiseeskirjade kohaldamisalas.

Leping peaks sisaldama kohustusi valdkondades, mis kuuluvad mõlema lepinguosalise kõikide asjaomaste ametiasutuste ja üksuste kompetentsi.

FX voimalused teevad

Leping peaks moodustama osa raamlepingus 1 kindlaks määratud üldistest poliitilistest suhetest ja institutsionaalsest raamistikust. Eesmärgid Leping peaks kinnitama ühist eesmärki, milleks on kogu kaubavahetuse, teenustekaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute järkjärguline ja vastastikune põhjalik liberaliseerimine täielikus kooskõlas WTO eeskirjadega, eelkõige üldise Valikud Kaubandus Austraaliast ja kaubanduskokkuleppe GATT XXIV artikliga ja teenustekaubanduse üldlepingu GATS V artikliga.

Lepinguga tuleks tagada hea turulepääs riigihangete valdkonnas ja kaubandusega seotud intellektuaalomandiõiguste, sealhulgas geograafiliste tähiste kaitse ning tõhustada dialoogi ja koostööd tehnilistes ja õigusküsimustes. Lepinguga tuleks tunnustada, et kestlik areng on lepinguosaliste peamine eesmärk, tagada kaubanduse edendamist silmas pidades rahvusvaheliste keskkonna- ja sotsiaallepingute ja -standardite kaitse ning hõlbustada nende täitmist.

Kestliku arengu põhimõtteid tuleks arvesse võtta kogu lepingu ulatuses nii sotsiaalsete kui ka keskkonnaalaste küsimuste puhul. Lepinguga tuleks välistada, et lepinguosalised toetavad kaubandust või välismaiseid otseinvesteeringuid, madaldades siseriiklike õigusaktide nõudeid keskkonna, tööõiguse või töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas või muutes leebemaks tööõiguse põhieeskirju, mille eesmärk on kaitsta ja edendada kultuurilist mitmekesisust.

Kaubavahetus Impordi- ja eksporditollimaksud ning mittetariifsed meetmed Lepingu eesmärk on tagada kaubanduse liberaliseerimine võimalikult suures ulatuses. Leping peaks hõlmama kogu lepinguosaliste vahelist kaubavahetust. Lepingu jõustumisel peaks enamik Valikud Kaubandus Austraaliast olema kaotatud.

Kas ettevote saab tuhistada olemasolevad aktsiaoptsioonid

Lepingu eesmärk peaks olema likvideerida mõlemapoolselt imporditollid ja samaväärse mõjuga maksud reeglina mitte hiljem kui seitsme aasta jooksul. Erandeid peaks olema võimalikult vähe ja kõige probleemsemate toodete suhtes tuleks kehtestada erisätted. Näiteks tuleks teatavate põllumajandustoodete puhul kaaluda tariifikvootide, pikemate üleminekuperioodide või muude kokkulepete kohaldamist. Läbirääkimiste pidamisel tariifide vähendamise üle tuleks lähtuda läbirääkimiste alustamise kuupäeval ELi poolt erga omnes kohaldatavatest tariifikvootidest ja läbirääkimiste alustamise kuupäeval Austraalia poolt erga omnes kohaldatavatest tariifikvootidest.

IX artikkel. Päritolumärgistus 1. Iga lepinguosaline rakendab teiste lepinguosaliste territooriumilt pärinevate toodete märgistusnõuete suhtes vähemalt sama soodsat režiimi kui mis tahes kolmanda maa samasuguste toodete suhtes. Lepinguosalised tõdevad, et päritolumärgistusega seotud seaduste ja eeskirjade vastuvõtmisel ja rakendamisel tuleks miinimumini vähendada raskusi ja ebamugavusi, mida sellised meetmed eksportijamaade kaubandusele ja tööstusele põhjustada võivad, võttes kohaselt arvesse vajadust kaitsta tarbijaid pettemärgiste ja eksitava märgistuse eest.

Kõik ekspordi suhtes kehtivad tollimaksud või maksud või muud samaväärsed meetmed tuleks kaotada ning uusi sellelaadseid meetmeid ei tohiks võtta.

Päritolureeglid Päritolureeglid ja halduskoostööd käsitlevad sätted peaksid lihtsustama kaubandust, olema arusaadavamad ning arvesse võtma ELi standardseid sooduspäritolureegleid ja ELi tootjate huvisid.

Pettusevastased meetmed Lepingus sisalduvas haldusalase koostöö tõhustamise klauslis tuleks kindlaks määrata kord ja asjakohased meetmed, mida lepinguosalised peavad järgima juhul, kui ilmneb halduskoostöö puudumine tolliküsimustes, eeskirjade eiramine või pettus.

Haldusvigade käsitlemine Ühtlasi tuleks lepingus sätestada, et asjakohaste meetmete võtmise võimalust uuritakse ühiselt juhul, kui pädevad asutused on teinud sooduspäritolureeglite kohaldamisel vigu. Tollimenetluse ja kaubanduse lihtsustamine Leping peaks sisaldama sätteid lepinguosaliste vahelise kaubanduse lihtsustamise kohta, tagades samas tõhusa kontrolli.

Selleks peaks leping sisaldama mõlema lepinguosalise kohustusi seoses importi, eksporti ja transiiti käsitlevate eeskirjade, nõuete, formaalsuste ja protseduuridega.

Leping peaks Valikud Kaubandus Austraaliast Kaubandus Austraaliast rahvusvaheliste eeskirjade ja standardite tõhusat rakendamist ning kohaldamist tollivaldkonnas ja muudes kaubandusega seotud menetlustes, kaasa arvatud WTO eeskirjad, AVATRADE TAGASIMAKSED kaubanduse lihtsustamise leping, Maailma Tolliorganisatsiooni eeskirjad ning muudetud Kyoto konventsioon.

Reisitooted

Leping peaks sisaldama sätteid, millega soodustatakse parimate tavade ja kogemuste tihedamat vahetust ühist huvi pakkuvates konkreetsetes valdkondades. Need valdkonnad võivad Valikud Kaubandus Austraaliast selliseid küsimusi nagu eeskirjade ja menetluste ajakohastamine ja lihtsustamine, standarditud dokumendid, tariifne klassifitseerimine, läbipaistvus, vastastikune tunnustamine ja ametite vaheline koostöö.

Lepinguga tuleks edendada õigusnormide lähendamist kaubanduse lihtsustamise valdkonnas, tuginedes vajaduse korral asjakohastele rahvusvahelistele standarditele ja instrumentidele.

Lepinguga tuleks edendada intellektuaalomandi õiguskaitse tõhusat ja mõjusat jõustamist tolliasutuste poolt kõikide tollikontrolli alla kuuluvate kaupade suhtes. Lepingus sisalduvates kaubanduse lihtsustamise sätetes tuleks arvesse võtta VKEde ees seisvaid raskusi võrdsete tingimuste tagamisel kõikide ettevõtjate jaoks. Lepinguga tuleks koostada tolliküsimustes toimuva koostöö ja vastastikuse haldusabi protokoll, mis hõlmab tolli pettusevastaste juurdluste korraldamisel antavat abi sealhulgas taotluse alusel antav abi, omal algatusel Valikud Kaubandus Austraaliast abi ja konfidentsiaalsus.

Mittetariifsed tõkked Lepingus tuleks käsitleda kaubandusega seotud õigusalaseid küsimusi ja mittetariifseid tõkkeid. Seepärast tuleks lepinguga keelata kõik kaubanduse keelud, piirangud või muud mittetariifsed tõkked, mis ei ole õigustatud allpool sätestatud üldiste eranditega ning mis võiksid kujuneda suvalise diskrimineerimise vahenditeks või pooltevahelise kaubanduse varjatud piiranguteks.

Esmajärjekorras tuleks tähelepanu pöörata sätetele ja menetlustele, mis lisatakse selleks, et tagada kaubandusega seotud põhjendamatute mittetariifsete piirangute kõrvaldamine. Lepinguga tuleks ette näha ka asjakohased menetlused mittetariifsete tõkete ja muude tarbetute Valikud Kaubandus Austraaliast vältimiseks. Lepingus tuleks käsitleda ka asukohanõudeid. Tootepõhiste mittetariifsete tõkete küsimus tuleks lahendada nõudmise ja pakkumise alusel paralleelselt vastastikuste tariifsete soodustuste võimaldamisega.

Estravel toetab Eesti ja Austraalia ärisidemete tugevdamist

Pidades silmas vajadust edendada lepingu eesmärke ja parandada turulepääsu sellisel tasemel, mis on suurem horisontaalsete eeskirjade abil saavutatud tasemest, peaks leping sisaldama valdkondlikke kohustusi mittetariifsete tõkete suhtes. Leping peaks sisaldama riiklikke kaubandusettevõtteid käsitlevaid sätteid, milles hinnatakse konkurentsi võimalikku moonutamist ja sellest tingitud kaubandustõkkeid.

Tehnilised eeskirjad, standardid ja vastavushindamismenetlused Lisaks WTO tehniliste kaubandustõkete lepingu sätete kinnitamisele peaksid lepinguosalised kehtestama ka sätted, mis tuginevad eespool nimetatud sätetele ja täiendavad neid, et lihtsustada pääsu üksteise turule.

Tahan koju? /palju maksab toidukorv Austraalias?

Leping peaks sisaldama mitmeid üldisi põhimõtteid proportsionaalsuse, põhjendamatute piirangute, läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise põhimõtted ning sätteid, mis tuginevad WTO eeskirjadele ja täiendavad neid.

Lepingu eesmärgid peaksid muu hulgas hõlmama läbipaistvuse suurendamist, hea õigusloome tava edendamist, asjakohaste rahvusvaheliste standardite vastuvõtmist, tehniliste eeskirjade kooskõlastamise ja ühtlustamise poole püüdlemist rahvusvaheliste standardite põhjal, katsetamis- ja sertifitseerimisnõuete ühtlustamist, kohaldades näiteks riskipõhist lähenemist vastavushindamisele kaasa arvatud enesehindamine valdkondades, kus see on võimalik ja asjakohane ning sätteid, mille eesmärk on ühtlustada katsetusnõudeid mitmes prioriteetses valdkonnas ning edendada akrediteerimise kasutuselevõttu.

Leping peaks olema laiahaardeline ja ulatuslik ning täielikult kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO eeskirjade ja kohustustega. Läbirääkimiste käigus ja lõpuleviimisel tuleks arvesse võtta WTO lepingutest tulenevaid kohustusi.

Ühtlasi peaks leping sisaldama sätteid, mille eesmärk on parandada teabe levitamist Valikud Kaubandus Austraaliast ja eksportijate hulgas. Läbirääkimiste käigus tuleks käsitleda uue lepingu ja olemasoleva vastastikuse tunnustamise lepingu vahelisi suhteid, et parandada selle Wow valikute binaarne ja luua võimalused veelgi tõhusamaks koostööks.

Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed Lepinguosalised peaksid tuginema sanitaar- ja fütosanitaarmeetmeid käsitlevale WTO lepingule, et lihtsustada pääsu üksteise turule, kaitstes seejuures inimeste, loomade ja taimede elu ja tervist.

Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmeid käsitlevas peatükis tuleks käsitleda selliseid teemasid nagu läbipaistvus, proportsionaalsus, põhjendamatud viivitused, ühtlustamine, samaväärsuse tunnustamine ja alternatiivsed meetmed, piirkondadeks TradingView Ostu signaalid, kontroll, inspekteerimis- ja heakskiitmismenetlused, auditid, impordikontroll, erakorralised meetmed, asutuste heakskiitmine eelneva kontrollita, püüded kohaldada kogu ELi hõlmavaid loamenetlusi üks üksusõigusalane koostöö, tõhusam koostöö loomade heaolu ja antimikrobiootikumiresistentsuse valdkonnas ning sellise mehhanismi loomine, millega lahendatakse kiirkorras sanitaar- ja fütosanitaarmeetmetega seotud konkreetseid kaubandusprobleeme.

Läbirääkimiste käigus tuleks järgida nõukogus Loomade heaolu Lepinguga tuleks jätkuvalt edendada loomade heaoluga seotud koostööd ja teabevahetust, Valikud Kaubandus Austraaliast Cedar binaarsed variandid osapooltel arutada muu hulgas võimalike kohustuste võtmist loomade heaolu samaväärsuse küsimustes. Kaitsemeetmed Lepingus peaks olema klausel kaitsemeetmete kohta, mille kohaselt võib kumbki lepinguosaline võtta asjakohaseid meetmeid kooskõlas WTO lepinguga Lisaks tuleks lepinguga tagada, et selliste kaitsemeetmete moonutav mõju kahepoolsele kaubandusele oleks võimalikult väike.

Liberaliseerimiskohustuste maksimaalseks täitmiseks ja vajaliku kaitse Valikud Valikud Kaubandus Austraaliast Austraaliast ning võttes arvesse probleemsete valdkondade spetsiifikat, peaks leping põhimõtteliselt sisaldama kahepoolset kaitseklauslit, mille abil kumbki lepinguosaline võib soodustused osaliselt või täielikult tühistada, kui teise lepinguosalise toote impordi kasv, mis on tingitud Volatiilsus tsiteeris FX voimalusi jõustumisest, tekitab või ähvardab tekitada märgatavat kahju omamaisele tööstusele.

Leping peaks hõlmama kõnealuses valdkonnas ka WTO eeskirjades ette nähtud kohustustest ulatuslikumaid kohustusi vastavalt ELi õigusele ja varasematele lepingutele.

Lepingus tuleks sätestada, et nn rohelise kasti maksed ei moonuta kaubandust ja seega ei tohiks neid põhimõtteliselt dumpinguvastaste ja tasakaalustusmeetmetega reguleerida. Teenustekaubandus, Valikud Kaubandus Austraaliast otseinvesteeringud ja digikaubandus Kooskõlas teenustekaubanduse üldlepingu GATS V artikliga peaks lepingul olema laialdane valdkondlik ulatus ja leping peaks hõlmama kõiki tarneviise.

Lepingu kohaldamisalast ei tohiks jätta midagi välja a priori, v. Läbirääkimiste eesmärk peaks olema teenustekaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute järkjärguline ja vastastikune liberaliseerimine, mille käigus kõrvaldatakse turulepääsu ja võrdse kohtlemise piirangud ning mis ulatuks kaugemale WTO raames võetud kohustustest ja teenustekaubanduse lepingu sõlmimiseks peetud läbirääkimiste raames esitatud ettepanekutest.

Leping peaks sisaldama õigusnorme välismaiste otseinvesteeringutega seotud tulemuslikkusnõuete kohta. Peale selle peaks leping sisaldama reguleerimispõhimõtteid.

Selleks tuleks läbirääkimistel käsitleda järgmisi küsimusi: ·õigusnormid läbipaistvuse ja vastastikuse tunnustamise kohta; ·siseriiklikku õigust käsitlevad horisontaalsed Valikud Kaubandus Austraaliast, näiteks Valikud Kaubandus Austraaliast, millega tagatakse erapooletus ja nõuetekohane menetlemine seoses litsentsimis- ja kvalifikatsiooninõuete ning -menetlustega; ning ·õigusnormid konkreetsete valdkondade kohta, sealhulgas telekommunikatsiooniteenused, finantsteenused, tarneteenused ning rahvusvahelised mereveoteenused.

Arvestades kaubanduse üha laiemat digiteerumist, peaksid läbirääkimiste tulemusel valmivad eeskirjad hõlmama digikaubandust, piiriüleseid andmevoogusid, elektroonilisi usaldus- ja autentimisteenuseid, mittetellitud sidet otseturunduse eesmärgil ning käsitlema põhjendamatuid andmete lokaliseerimise nõudeid, muutmata ega mõjutamata ELi isikuandmete kaitse NSE aktsiate ja valikutehingute aktsiate loetelu Leping võib sisaldada menetluslikke kohustusi füüsiliste isikute riiki sisenemise ja seal viibimise kohta ärilisel eesmärgil vastavalt lepinguosaliste poolt 4.

Ричард и Патрик закончили свой разговор, подробно обсудив то, что будет делать молодой человек, когда вернется к остальным. Наконец они присоединились к Максу, Николь и Эпонине, и все пятеро медленно обошли платформу, направляясь к ожидавшему их вагону. Сердце Эпонины ушло в пятки.

Samal ajal ei tohiks miski lepingus takistada lepinguosalisi rakendamast oma siseriiklikke õigusnorme ja nõudeid riiki sisenemise ning seal viibimise kohta, tingimusel et nad ei muuda seejuures olematuks ega vähenda lepingust saadavat kasu.

Jätkuvalt tuleks kohaldada ELis kehtivaid õigusnorme ja nõudeid töötingimuste ning töötajate õiguste kohta. Lepingus tuleks veel kord rõhutada õigust reguleerida majandustegevust avalikes huvides, et saavutada selliseid õiguspäraseid avaliku poliitika eesmärke, nagu rahvatervise kaitse ja edendamine, sotsiaalteenused, üldharidus, ohutus, keskkonnakaitse, avalik kord, sotsiaal- või tarbijakaitse, eraelu puutumatus, andmekaitse ning kultuurilise mitmekesisuse edendamine ja kaitse.

ELi avalike teenuste kõrget kvaliteeti tuleks säilitada vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule ja eelkõige protokollile nr 26 üldhuviteenuste kohta ning võttes arvesse ELi sellekohaseid reservatsioone, kaasa arvatud teenustekaubanduse üldleping.

Reisikonsultant

Kapitali liikumine ja maksed Lepingu eesmärk peaks olema kõrvaldada piirangud käesoleva lepingu alusel liberaliseeritud tehingutega seotud jooksvatelt maksetelt ja kapitali liikumiselt, samuti peaks leping sisaldama sillaklauslit. Leping peaks sisaldama kaitsesätteid ja erandolukordade sätteid näiteks seoses liidu majandus- ja rahapoliitika ning maksebilansigamis peaksid olema kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu sätetega kapitali vaba liikumise kohta.

Intellektuaalomandi õigused Leping peaks täiendama ja edasi arendama TRIPS-lepingut, püüdes tagada intellektuaalomandi õiguste piisava ja tõhusa kaitse ning täitmise tagamise. Intellektuaalomandi õigusi käsitlev peatükk peaks hõlmama selliseid küsimusi nagu autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused, kaubamärgid, disainilahendused, patendid, sordiaretus, avalikustamata teave, sh ärisaladuste kaitse, geograafilised tähised ning tõhustatud täitmise tagamine.

Lepinguga tuleks püüda edendada intellektuaalomandi õiguste tõhusat täitmise tagamist, kaasa arvatud digikeskkonnas ja piiridel mis hõlmab ka eksporti. Lepinguga tuleks lepinguosaliste vahel luua sobiv koostöömehhanism, et toetada intellektuaalomandi õigusi käsitleva peatüki rakendamist, ning regulaarne intellektuaalomandi alane Valikud Kaubandus Austraaliast, et soodustada teabevahetust vastavasisulise õigusloome arengu kohta, täitmisega seotud kogemuste vahetamist ning konsulteerimist seoses kolmandate riikidega.

Lisa hinnateavitus

Geograafilised tähised Leping peaks sisaldama sätteid, millega tagatakse geograafilise tähisega toodete veinid, kange alkohol, põllumajandustooted ja toiduained loetelu otsene, kõrgetasemelise ja TRIPS-lepingu artiklile 23 tuginev kaitse, mis muu hulgas hõlmab seoste tekitamist, paremat täitmise tagamist, kooseksisteerimist varasemate Valikud Kaubandus Austraaliast kaubamärkidega, kaitset hilisema üldmõistelisuse eest ning uute geograafiliste tähiste lisamise võimalust.

Käsitleda tuleks varasemate isiklike õiguste küsimusi, mis on seotud näiteks taimesortide, kaubamärkide ja üldise või muu õiguspärase varasema kasutusega. Ühtlasi peaksid läbirääkimised hõlmama sätteid geograafiliste päritolunimede kaitse kohta kolmandate riikide turgudel.

Läbirääkimistel tuleks käsitleda seoseid asjaomase lepingu ning ELi ja Austraalia vahelise veinikaubanduslepingu vahel. Riigihanked Lepingu eesmärk peaks olema tagada laiaulatuslik ja parem pääs riigihanketurgudele, võttes arvesse olukorda seoses Austraalia ühinemisega WTO riigihangete lepinguga GPA. Juurdepääsu tagamine peaks hõlmama laiaulatuslikult ja mõlemale lepinguosalisele vastuvõetaval viisil kõikide haldustasandite riigihankeid, riigi osalusega ettevõtete ja eri- või ainuõiguse saanud ettevõtetega seotud hankeid ning kaupade, teenuste ja ehitustöödega seotud riigihankeid.

Kust investeerida raha online Leedus

Seejuures võtavad mõlemad lepinguosalised arvesse oma riigihankevaldkonna iseärasusi ja probleeme. Lepinguosalised tunnustavad võrdse kohtlemise põhimõtte tähtsust, et tagada kohalike tarnijatega või teenuseosutajatega vähemalt võrdselt soodne kohtlemine.

Menetluslikud kohustused peaksid põhinema WTO riigihangete lepinguga kehtestatud eeskirjadel, korral ja nõuetel. Kohustustega tuleks eelkõige tagada asjaomase hanke nõuetekohane menetlemine nt tõhusate kontrollimehhanismide olemasolu ja läbipaistvus.

Üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe (GATT ) – Riigi Teataja

Valikud Kaubandus Austraaliast Tuleks kaaluda konkreetset keelelist läbipaistvust, et tagada kohaldatavate riigihanke-eeskirjade ja olemasolevate hankevõimaluste selgus ning anda ettevõtjatele kergesti kättesaadavat teavet. Kaubandus ja konkurents Leping peaks sisaldama konkurentsi käsitlevaid sätteid, mis hõlmavad konkurentsieeskirju ja nende täitmise tagamist.

Leping peaks sisaldama subsiidiume käsitlevaid sätteid. Lisaks sellele peaks leping hõlmama ka riigiettevõtteid, tunnustatud monopole ja eri- või eelisõiguse saanud ettevõtteid. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad Leping peaks sisaldama spetsiaalset peatükki VKEde kohta.

Leping peaks aitama VKEdel täielikult ära kasutada lepingu pakutavaid kaubandusvõimalusi, muu hulgas näiteks turulepääsu nõudeid käsitleva teabe jagamist ja nõuetekohast institutsioonilist ülesehitust. Kaubandus ja kestlik areng Leping peaks sisaldama sätteid kaubanduse ja kestliku arengu tööjõu ja keskkonnakaitse aspektide kohta, mis oleksid kaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute kontekstis asjakohased.

FX Option Tehingud tulevased tehingud

Nende hulgas peaksid olema sätted, mis aitaksid järgida ja tõhusalt rakendada asjaomaseid rahvusvahelisi põhimõtteid ja Valikud Kaubandus Austraaliast, kaasa arvatud tööõiguse põhieeskirjad, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhikonventsioonid ja mitmepoolsed keskkonnakokkulepped, sealhulgas kliimamuutustega seotud kokkulepped.

Lepingus tuleks kinnitada lepinguosaliste õigusi võtta vastu tööjõu- ja keskkonnaalaseid õigusakte kooskõlas nende rahvusvaheliste kohustustega ja kõrgetasemelise kaitse eesmärgil.

Lepingus tuleks sätestada, et omamaise tööjõu kaitse ja keskkonnakaitse taset ei tohi langetada kaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute soodustamise eesmärgil. See peaks hõlmama kohustust mitte jätta jõustamata tööjõu- ja keskkonnaalaseid õigusakte ega teha nende suhtes erandeid.

WTO: maailma kaubandus liigub sügavamasse langusesse kui finantskriisi ajal

Lepinguga tuleks soodustada kaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute suuremat panust kestlikku arengusse, muu hulgas selliste teemade käsitlemisega, nagu keskkonna- ja kliimasõbralike kaupade ja teenustega kauplemise lihtsustamine ning vabatahtlike jätkusuutlikkuse tagamise kavade ja ettevõtja sotsiaalse vastutuse edendamine, võttes arvesse rahvusvaheliselt Valikud Kaubandus Austraaliast õigusakte.

Samuti peaks leping sisaldama kohustusi, mille abil edendada kauplemist õiguspäraselt omandatud ja säästvalt majandatud loodusvaradega, eelkõige seoses bioloogilise mitmekesisuse, eluslooduse ning metsandus- ja kalandustoodetega, ning käsitlema asjaomaseid rahvusvahelisi õigusakte ja tavasid.

Ühtlasi tuleks lepingus edendada vähesaastavat ja kliimamuutustele vastupanuvõimelist arengut soodustavat kaubandust. Lepingus tuleks sätestada eespool nimetatud sätete tõhus rakendamine ja järelevalve nende täitmise üle ning lepinguosaliste vaheliste võimalike vaidluste lahendamise kord; samuti tuleks lepingus sätestada kodanikuühiskonna osalemine. Energia ja toorained Leping peaks sisaldama sätteid energia ja toorainete nende aspektide kohta, mis on seotud kaubanduse Valikud Kaubandus Austraaliast välismaiste otseinvesteeringutega.

Leping peaks seadma eesmärgiks tagada avatud, läbipaistev, mittediskrimineeriv ja prognoositav ettevõtluskeskkond ning piirata konkurentsivastast tegevust neis valdkondades.