Euroopa lepingu avamine, EUR-Lex - M/TXT - EN - EUR-Lex

Maksebilansi kapitalikonto tehingute suhtes tagavad vastavalt liikmesriigid ja Eesti alates käesoleva Lepingu jõustumisest asukohamaa seaduste kohaselt asutatud äriühingutesse tehtud otseinvesteeringute ja IV osa II peatüki tingimuste kohaselt tehtud investeeringute, samuti nende investeeringute likvideerimise ning nende investeeringute ja igasuguse neist tuleneva kasumi repatrieerimisega seotud kapitali vaba liikumise. Vastavalt olukorrale informeerib Ühendus või Eesti sellest koheselt teist Poolt. Iga käesoleva Lepingu alla kuuluva toote tollimaksu baasmääraks loetakse 1. Artikkel 61 1. Artikkel 38 1. Kaarti on võimalik ühendada nutiseadmega.

Pooled konsulteerivad vastastikku Ühenduse ja Eesti vahelise kapitali liikumise hõlbustamiseks, et toetada käesoleva Lepingu eesmärke. Artikkel 62 1. Pooled võtavad kasutusele meetmeid, mis võimaldavad vajalike tingimuste loomist Ühenduse kapitali vaba liikumise reeglite edasiseks järk-järguliseks rakendamiseks.

Assotsiatsiooninõukogu uurib võimalusi, mis kergendaksid Ühenduse kapitali liikumise reeglite täielikku rakendamist. Alljärgnev on ühitamatu käesoleva Lepingu korrektse toimimisega niivõrd, kui see võib mõjutada kaubavahetust Ühenduse ja Eesti vahel: i kõik kokkulepped ettevõtete vahel, ettevõtete ühenduste otsused ning ettevõtete kooskõlastatud tegevus, mille eesmärgiks või tagajärjeks on konkurentsi takistamine, piiramine või Euroopa lepingu avamine ii ühe või mitme ettevõtte poolt turguvalitseva seisundi kuritarvitamine Ühenduse või Eesti territooriumil tervikuna või olulisel osal sellest; iii igasugune avalik abi, mis moonutab või ähvardab moonutada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtteid või teatud kaupade tootmist.

Arvelduskonto

Kõiki käesoleva artikliga vastuolus olevaid tegevusi tuleb hinnata Euroopa Ühenduse Asutamislepingu artiklites 85, 86 ja 92 toodud normide rakendamisest tulenevate kriteeriumide alusel, või toodete osas, mida käsitleb Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ECSC leping, ECSC lepingu vastavate sätete, sealhulgas ka sekundaarõigusaktide alusel. Assotsiatsiooninõukogu võtab Arvestades Eesti majandusolukorda, otsustab Assotsiatsiooninõukogu, kas seda aega tuleb pikendada järgnevate kolmeaastaste perioodide võrra.

Ühe Poole taotluse olemasolul esitab teine Pool informatsiooni avaliku abi konkreetsete üksikjuhtude kohta. Toodete suhtes, millele viidatakse III osa peatükkides II ja III: — ei kehti lõike 1 punkti iii sätted, — mistahes tegevust, mis on vastuolus lõike 1 punktiga i tuleb hinnata vastavalt Ühenduse poolt Euroopa Ühenduse Asutamislepingu artiklite 42 ja 43 alusel kehtestatud kriteeriumidele ning eelkõige Nõukogu määruses nr.

Kui Ühendus või Eesti leiavad, et konkreetne tegevus ei sobi kokku käesoleva artikli esimese lõike sätetega Euroopa lepingu avamine — pole piisavalt käsitletud lõikes 3 viidatud rakendusreeglite järgi, või — selliste reeglite puudumisel, või kui selline tegevus põhjustab või ähvardab põhjustada tõsist kahju teise Poole huvidele või materiaalset kahju tema kohalikule tööstusele, sealhulgas tema teenindussektorile, on tal õigus rakendada kohaseid meetmeid pärast konsulteerimist Assotsiatsiooninõukogus või 30 tööpäeva pärast niisuguste konsultatsioonide taotlemist.

Käesoleva artikli lõike 1 punktiga iii vastuolus olevate tegevuste korral võib selliseid kohaseid meetmeid rakendada juhul, kui seda võimaldab GATT ning üksnes kooskõlas GATTiga sätestatud protseduuride ja tingimustega, või mistahes muu vastavalt nimetatud Kokkuleppele väljatöötatud, Poolte vahel kehtivale kokkuleppele. Hoolimata mistahes lõikega 3 vastuolus rakendatavatest sätetest, kohustuvad Pooled vahetama informatsiooni, arvestades seejuures piiranguid, mis on sisse seatud nõuetega ameti- ja ärisaladuste kohta.

Artikkel 64 1. Pooled püüavad hoiduda kitsendavate meetmete sisseviimisest, sealhulgas meetmetest, mis on seotud maksebilansi tasakaalustamise eesmärgil Euroopa lepingu avamine impordiga. Nende sisseviimise korral kohustub neid sisseviinud Pool esitama teisele Poolele nii kiiresti kui võimalik ajakava nende kaotamiseks. Kui üks või enam liikmesriiki või Euroopa lepingu avamine on suurtes maksebilansi raskustes või neid ähvardab oht sellistesse raskustesse sattuda, võib olukorrale vastavalt Ühendus või Eesti, vastavuses GATTi tingimustega, rakendada piiravaid meetmeid, sealhulgas importi puudutavaid meetmeid, mis peavad olema piiratud kestusega ning mis ei tohi ületada maksebilansi olukorra parandamiseks vajalike abinõude piire.

Vastavalt olukorrale informeerib Ühendus või Eesti sellest koheselt teist Poolt. Ükski piirav meede ei või laieneda investeeringutega seotud ülekannetele, eelkõige investeeritud või reinvesteeritud tulude repatrieerimisele ning ükskõik millistele sellest tulenevatele tuludele. Artikkel 65 Mis puudutab riiklikke ettevõtteid ning ettevõtteid, millele on antud eri- või ainuõigusi, tagab Assotsiatsiooninõukogu, et alates 1. Artikkel 66 1. Vastavalt käesoleva artikli ja Lisa IX sätetele, kinnitavad Pooled intellektuaalse, tööstus- ja kaubandusomandile osutatava küllaldase ja efektiivse kaitse ning selle elluviimise tähtsust.

Eesti jätkab intellektuaalse, tööstus- ja kaubandusomandi kaitse tõhustamist, eesmärgiga tagada Ühenduses kehtivale kaitsele vastav tase, sealhulgas efektiivsed meetmed sellest kinnipidamiseks. Kui intellektuaalse, tööstus- ja kaubandusomandi kaitse vallas ilmnevad kaubavahetustingimusi mõjutavad probleemid, võetakse ükskõik kumma Poole palvel ette kiireloomulisi konsultatsioone, eesmärgiga saavutada mõlemat Poolt rahuldav tulemus.

Artikkel 67 1. Pooled peavad avalike hangete avamist avalikule enampakkumisele mittediskrimineerimise ja vastastikkuse printsiibil, eelkõige GATTi ja WTO kontekstis, soovitavaks lõppeesmärgiks. Eesti äriühingutele, nagu defineeritud käesoleva Lepingu artiklis 45, võimaldatakse alates käesoleva Lepingu jõustumisest juurdepääs Ühenduse avaliku enampakkumise protseduuridele vastavalt Ühenduse hangetealastele normidele, koheldes neid mitte vähem soodsalt kui Ühenduse äriühinguid.

Ühenduse äriühingutele ja Ühenduse äriühingute filiaalidele artikli 45 tähenduses ning Ühenduse äriühingute tütarettevõtetele artikli 45 tähenduses ja artiklis 56 Euroopa lepingu avamine vormides võimaldatakse alates käesoleva Lepingu jõustumisest juurdepääs enampakkumise protseduuridele Eestis, koheldes neid mitte vähem soodsalt kui Eesti äriühinguid. Käesoleva lõike sätted kehtivad samuti ka Avalike hangete täitmisega seotud asutamise, tegevuse, teenuste osutamise suhtes Ühenduse ja Eesti vahel, samuti tööhõive ja tööjõu liikumise suhtes, kehtivad käesoleva Lepingu artiklid 36 ja Eesti püüab tagada oma seadusandluse järk-järgulist kooskõlla viimist Ühenduse omaga.

Artikkel 69 Seaduste lähendamine laieneb eelkõige järgmistele valdkondadele: tolliõigus, äriühinguõigus, pangandusõigus, ettevõtete raamatupidamine ja maksustamine, intellektuaalne omand, finantsteenused, konkurentsireeglid, inimeste, loomade ja taimede tervise ja elu kaitse, töötajate kaitse, sealhulgas tööohutus, tarbijakaitse, kaudne maksustamine, tehnilised normid ja standardid, tuumaõigus, transport, telekommunikatsioonid, keskkond, avalikud hanked, statistika ja tootevastutus. Nendes valdkondades peaks kiire areng seaduste lähendamisel toimuma eriti siseturu, konkurentsi, töötajate kaitse, keskkonnakaitse, tarbijakaitse, finantsteenuste ja tehniliste normide ning standardite osas.

Artikkel 70 Ühendus annab Eestile nende eesmärkide saavutamiseks tehnilist abi, mis võib hõlmata inter alia: — ekspertide vahetamist; — eelinformatsiooni andmist, eriti asjassepuutuva seadusandluse kohta; — seminaride korraldamist; — abi Ühenduse seadusandluse tõlkimisel asjassepuutuvates sektorites. VI osa. Ühendus ja Eesti arendavad edasi majanduskoostööd, mis on suunatud Eesti arengu ja kasvupotentsiaali toetamisele.

Niisugune koostöö tugevdab mõlema Poole kasuks Kaubandussusteem Gamestop. võimalikult avaral pinnal.

Tegutsemisviisid ja muud meetmed kavandatakse Eesti majandusliku Euroopa lepingu avamine sotsiaalse arengu eesmärgil ning juhindudes kestva arengu printsiibist. Need tegutsemisviisid peaksid tagama, et algusest peale Trading Dolphins silmas ka keskkonnaalaseid nõudeid ning et need oleksid ühendatud harmoonilise sotsiaalse arengu nõuetega.

Kalapüük.

Sel eesmärgil peaks koostöö koonduma eelkõige tegutsemisviisidele ja meetmetele, mis on seotud tööstuse, investeeringute, põllumajanduse ja Euroopa lepingu avamine sektori, energeetika, transpordi, piirkondliku arengu ja turismiga. Erilist tähelepanu osutatakse meetmetele, mis võimaldavad koostööd kolme Balti riigi, teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikide, samuti teiste Läänemere-äärsete riikide vahel, pidades silmas regiooni terviklikku arengut.

Artikkel Tööstusalane koostöö 1. Koostöö eesmärgiks on edendada eelkõige: — tööstusalast koostööd kahe Poole majandusettevõtjate vahel, eriti eesmärgiga tugevdada erasektorit Eestis; — Ühenduse osalemist Eesti püüetes moderniseerida ja ümberstruktureerida oma tööstus nii riiklikus kui ka erasektoris, mis mõjutab turumajanduse edasist arengut, ning tingimustel, mis tagavad keskkonna kaitstuse; — üksikute sektorite ümberstruktureerimine; — uute ettevõtete rajamine kasvupotentsiaali võimaldavatel aladel, eriti kõrgtehnoloogia, puhaste tehnoloogiate, tarbekaupade ja turustamise osas, kergetööstuse ja metsatööstuse harudes.

Tööstusalase koostöö algatused võtavad arvesse Eesti poolt kindlaksmääratud prioriteete. Algatuste eesmärgiks peaks eelkõige olema ettevõtetele sobiva raamistiku rajamine parandamaks juhtimisalast oskusteavet ning edendamaks transparentsust turgudele ja ettevõtetele vajalike tingimuste osas. Vajadusel annab Ühendus Eestile tehnilist abi. Investeeringute soodustamine ja kaitse 1.

  1. Arvelduskontol on ettevõtte raha kaitstud ning meie paindlikud teenused aitavad Teil raha kasutada vastavalt vajadusele.
  2. Äriklient · LHV
  3. Arvelduskonto | SEB
  4. Euroopa leping assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ja teiselt poolt Eesti Vabariigi vahel.
  5. Mu jagamise valikuvork
  6. 2/20 Trading System
  7. Leping Euroopa Kosmoseagentuuriga võib uksed avada ligi 30 ettevõtjale - Uudised - Majandus

Koostöö eesmärgiks on erainvesteeringute ja nende kaitse õigusliku raamistiku ning soodsa kliima säilitamine ja vajadusel selle täiustamine nii sise- kui välisinvesteeringute osas, mis on olulise tähtsusega majanduslikule ning tööstuslikule ümberstruktureerimisele ning arengule Eestis. Koostöö eesmärgiks on samuti välisinvesteeringute ning erastamise õhutamine ning soodustamine Eestis.

Koostöö eesmärgid on eriti: — Eesti jaoks edasi arendada ja säilitada õiguslikku raamistikku, mis soodustab ning kaitseb investeeringuid; — vajadusel liikmesriikidega kahepoolsete investeeringute soodustamise ja kaitse lepingute sõlmimine; — dereguleerimise jätkamine ja majandusliku infrastruktuuri täiustamine; — investeerimisvõimaluste kohta informatsiooni vahetamine messide, näituste, ärinädalate ning teiste samalaadsete ettevõtmiste raames.

Ühendusepoolset abi võib algetapis anda agentuuridele, mis soodustavad siseinvesteeringuid. Eesti austab investeerimismeetmete kaubandusega seotud aspektide TRIMs reegleid. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted 1. Poolte eesmärgiks on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete SMEs arendamine ja tugevdamine ning Ühenduse ja Eesti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vaheline koostöö. Nad õhutavad informatsiooni ja oskusteabe vahetamist järgneval moel: — parandades vajadusel õiguslikke, haldus- tehnilisi, maksu- ning rahalisi tingimusi, mis on vajalikud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete asutamiseks ja laiendamiseks ning nende piireületavaks koostööks; — varustades väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid neile vajalike erialaste teenustega juhtivtöötajate koolitus, raamatupidamine, turustamine, kvaliteediohje, jms.

Koostöö hõlmab tehnilise abiga varustamist, eelkõige vastava institutsioonilise toetuse rajamiseks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil, rahaliste, koolitus- nõuandlus- tehnoloogiliste ja turustamisteenuste Euroopa lepingu avamine.

Põllumajandus- ja tööstusstandardid ning vastavushindamine 1. Pooltevahelise koostöö eesmärgiks on eelkõige erinevuste vähendamine standardite, tehniliste õigusaktide ja vastavushindamise protseduuride osas, vajadusel koos Ühendusepoolse tehnilise abiga. Sel eesmärgil taotleb koostöö: — Ühenduse tehniliste õigusaktide ja Euroopa standardite ning vastavushindamise protseduuride kasutuselevõttu, tunnistades, et Eestil on vajaduse korral õigus keskkonnaseisundi alaste eesmärkide saavutamiseks välja arendada ja rakendada erilisi kõrgemaid norme; — vajadusel nimetatud valdkondades vastastikuse tunnustamise kokkulepete sõlmimist; — Eesti aktiivse ja regulaarse osalemise soodustamist Euroopa spetsialiseeritud organisatsioonide CEN, CENELEC, Euroopa lepingu avamine, EOTC, EUROMET töös, — vajaduse korral tehnilise abi andmist koolitusprogrammidena Eesti ekspertidele Ühenduse standardimise, metroloogia, sertifitseerimise ja kvaliteedisüsteemide valdkonnas; — tehnilise ja metodoloogilise informatsiooni vahetamise edendamist kvaliteediohje ja tootmisprotsessi valdkonnas.

Ühendus annab Eestile vajadusel tehnilist abi. Koostöö teaduse ja tehnoloogia alal 1.

Binaarse valiku saladus

Pooled edendavad koostööd teaduse ja tehnoloogia arendamise vallas. Nad osutavad erilist tähelepanu Euroopa lepingu avamine — teineteise teadus- ja tehnoloogiapoliitika kohta informatsiooni vahetamisele; — ühiste teaduslike kohtumiste korraldamisele seminarid ja kollokviumid ; — ühisele uuringu- ja arendustegevusele, mille eesmärgiks on teadusliku progressi innustamine ning tehnoloogia ja oskusteabe vahendamine; — mõlema osapoole teaduslikele töötajatele ja spetsialistidele mõeldud koolitustegevusele ning vahetusprogrammidele; — teaduse arengut soodustava keskkonna väljaarendamisele ning uute tehnoloogiate rakendamisele ja uuringutulemuste kui intellektuaalse omandi adekvaatsele kaitsele; — Eesti osalusele Ühenduse teadusprogrammides kooskõlas lõikega 3.

Vajadusel antakse tehnilist abi. Assotsiatsiooninõukogu määrab kindlaks vastavad protseduurid koostöö arendamiseks. Koostööd Ühenduse teadusuuringute ja tehnoloogia arengu raamprogrammi raames viiakse ellu vastavalt erilepetele, mille üle peetakse läbirääkimisi ning mis sõlmitakse vastavalt kummagi Poole seaduslikele protseduuridele.

Haridus ja koolitus 1.

Igapäevapangandus

Koostöö eesmärgiks on inimressursside Euroopa lepingu avamine areng ja üld- ning erialase hariduse taseme tõstmine Eestis nii riiklikus kui ka erasektoris, võttes arvesse Eesti prioriteete.

Eesti osalust teistes Ühenduse programmides vaadeldakse samuti selles kontekstis. Koostöö koondub eelkõige järgnevatele valdkondadele: — Eesti haridus- ja koolitussüsteemi reform; — baasharidus, täienduskoolitus ja ümberõpe, sealhulgas avaliku Euroopa lepingu avamine erasektori juhtivtöötajate ning kõrgemate avalike teenistujate koolitus, eriti kindlaksmääratavates prioriteetsetes valdkondades; — õpetajate täienduskoolitus; — koostöö ülikoolide vahel, ülikoolide ja firmade vahel, õpetajate, õpilaste, juhtkonna ning noorte vahetus; — Eurostuudiumi alase õpetamise edendamine vastavates institutsioonides; — õppeperioodide ja diplomite vastastikune tunnustamine; — keeleõpetuse edendamine Eestis, eelkõige vähemuste hulka kuuluvatele alalistele elanikele; — Ühenduse keelte õpetamine, tõlkijate ja tõlkide koolitus ning Ühenduse normide ja terminoloogia kasutuselevõtmise edendamine; — kaugõppe ja uute koolitustehnoloogiate arendamine; — koolitusmaterjalide ja -vahenditega varustamine; — koostöö Euroopa Kutsehariduse Arendamise Keskusega CEDEFOP.

Põllumajandus ja agro-tööstussektor 1. Koostöö selles valdkonnas on suunatud põllumajanduse, magevee sisevee- kalanduse ja agrotööstussektori, samuti metsanduse moderniseerimisele, ümberstruktureerimisele ja erastamisele. Nimetatud koostöö edendab looduskeskkonna ja saastamata pinnaste kaitset ning säästlikku kasutamist. Sel eesmärgil püüab koostöö eriti: — arendada erafarme ja erajaotuskanaleid, säilitamisvõimalusi, turustamist jne.

Vajadusel annab Ühendus niisugustel eesmärkidel tehnilist abi. Kalandus 1.

Mis lihtsaim paev kauplemise strateegia

Pooled arendavad kalandusalast koostööd vastavalt Euroopa Majandusühenduse ja Eesti Vabariigi vahelisele kalanduskokkuleppele. Turumajanduse ning Euroopa Energiaharta põhimõtteid järgides teevad Pooled koostööd arendamaks Euroopa energiaturgude järk-järgulist integratsiooni.

Vantage Binary Options Review

Koostöö koondub eelkõige järgnevale: — energiapoliitika formuleerimine ja planeerimine, arvestades sealhulgas selle pikaajalisust; — juhtimine ja koolitus energiasektoris; — energia säästmise ja tõhusa kasutamise soodustamine; — energiavarude arendamine; — jaotamise parandamine ning energiavarustuse parandamine ja mitmekesistamine; — energia tootmise ja kasutamise mõju keskkonnale; — tuumaenergia sektor, eelkõige tuumaohutus; — energiaturu avardamine, sealhulgas gaasi ja elektri transiidi hõlbustamine; — elektri- ja gaasisektorid, sealhulgas Euroopa varustussüsteemiga ühendamise võimaluse arvestamine; — energia infrastruktuuride moderniseerimine; — raamtingimuste formuleerimine koostööks selle sektori ettevõtete vahel; — tehnoloogia ja oskusteabe vahendamine; — koostöö energiasektoris hinnakujundus- ja maksustamispoliitika alal; — Läänemeremaade vaheline regionaalne koostöö energiasektoris, eriti selle oluline toetamine energiavarustuse kindlustamiseks regioonis.

Koostöö eesmärgiks on tagada tuumaenergia ohutum kasutamine. Koostöö tuumaohutuse valdkonnas hõlmab eelkõige järgnevaid teemasid: — uuringud ja kaitsemeetmed tuumaohutuse suurendamiseks, eriti tuumajääkide osas Euroopa lepingu avamine töötlemise tehases Sillamäel ning endises nõukogude tuumaallveelaevade õppekeskuses Paldiskis; — personali koolitus; — Eesti seaduste ja määruste täiendamine tuumaohutuse valdkonnas, järelevalveorganite ja nende ressursside tugevdamine; — tuumaohutus, valmisolek tuumaõnnetusteks ja tegutsemine avariide korral; — kiirguskaitse, sealhulgas keskkonna kiirgusseire; — tuumakütusega seotud probleemid, tuumakütuste ohutuse tagamine ja füüsiline kaitse; — radioaktiivsete jäätmete käitlemine; — saastete puhastamine; — ühtlustatud ohutusstandardite kehtestamine töötajate ja elanikkonna tervise ning keskkonna kaitseks, samuti nende rakendamise tagamine.

Koostöö hõlmab Euroopa lepingu avamine ja kogemuste vahetust ning uurimis- ja arendustegevust vastavuses teadust ja tehnoloogiat käsitlevate sätetega.

Pooled nõustuvad ühise koostöö vajadusega, vastavalt oma volitustele ja pädevusele, võitluses tuuma-alase salakaubaveoga. Koostöö selles valdkonnas hõlmab informatsioonivahetust, tehnilist abi materjali analüüsimiseks, määratlemiseks ja ladustamiseks, administratiivset ja tehnilist abi tõhusa tollikontrolli sisseseadmiseks.

Vajaduse tekkimisel võib selles valdkonnas määratleda edasise koostöö vormid. Täpsustasime kliendisuhte loomise ja lõpetamise aluseid.

Edastame Teile informatsiooni oma teenindussaalides, kodulehel või muul kokkulepitud viisil. Personaalseid teateid edastame Teie poolt edastatud kontaktandmete nt e-post, telefon, mobiiltelefon, post või meie internetipanga kaudu.

Binomite binaarsed valikud

Arvelduskonto Täpsustame ja kaasajastame mõisted ja lepingu tingimusi. Kontot on võimalik kasutada makse algatamise või kontoteabe teenuse pakkuja vahendusel vastavalt Teie nõusolekule ja sellele, mis teenuseid nad pakuvad. Pank võib lepingu tingimusi ühepoolselt muuta või lepingu korraliselt üles öelda, teatades sellest juriidilisest isikust kliendile 1 üks kuu ette. Maksetehingute teostamine Täpsustame ja kaasajastame mõisted ja lepingu tingimusi.

Signaalid MT4

Lihtsustasime sõnastust, muutsime ülesehitust, et vajalik info oleks hõlpsamini leitav ja Teil oleks mugavam tingimusi lugeda. Me ei teosta enam välismaksekorraldusi, mille makse saaja pank asub Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas ja makse tüübiks on märgitud OUR ehk maksja maksab kõik tasud.

Moodne Swing Trading System

Arvelduskontole, millel on eri valuutasid, makstakse intressi panga kehtestatud intressimäärade alusel. Täiendavaid kontosid saate edaspidi avada internetipangas.

Raha kasvatamine

Alustame kliendisuhet ainult nende juriidiliste isikutega, kellel on olemas seos Eestiga. Ärikliendil puhul on selleks seoseks: juriidilise isiku omanikud, kes on Eesti residendid; äritegevus on seotud Eestiga näiteks Eestis asub tootmisüksus, Eestis asuvad kliendid või lepingupartnerid ; investeeringud Eestis kinnisvara. Juhul kui ettevõtte juhatuse liikmed on mitteresidendid, siis palume teil esitada ka dokumente, mis tõestavad ettevõtte seost Eestiga. Selleks võivad olla partnerlepingud, rendilepingud, mis tõendavad ettevõtte reaalset tegevust antud tegevuskohas.