Aktsiad kuuluvad ja aktsiaoptsioonid. Sa oled siin

Sätete kehtivus aktsiaemitendi suhtes Aktsia emitendi edaspidi käesolevas peatükis emitent suhtes kehtivad kõik käesoleva määruse peatükkides 9—10 sätestatud nõuded. Vajaduse korral peab emitent võimaldama majandusaasta aruandest koopiate tegemist. Õigustatud isikuga sõlmitakse optsioonileping juuni kahe esimese nädala jooksul.

Aktsiakapitali suurendamine 1 Emitent peab viivitamata teavitama börsikorraldajat emitendi aktsiakapitali kavatsetavast suurendamisest ning edastama börsikorraldajale aktsiakapitali suurendamist arutava aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teate.

Marga Fooli valikutehingute teenus

Börsikorraldajale edastatav üldkoosoleku või nõukogu otsus aktsiakapitali suurendamise kohta peab lisaks «Äriseadustikus» sätestatud andmetele sisaldama ka otsuseid lõike 2 punktides 1—6 nimetatud küsimustes. Aktsiakapitali vähendamine 1 Emitent Aktsiad kuuluvad ja aktsiaoptsioonid avalikustama emitendi aktsiakapitali kavatsetava vähendamise ning edastama börsikorraldajale aktsiakapitali vähendamist arutava aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teate.

Börsikorraldajale edastatav otsus peab lisaks «Äriseadustikus» sätestatud andmetele sisaldama ka otsuseid lõikes 2 nimetatud küsimustes. Aktsia nimiväärtuse muutmine ilma aktsiakapitali suuruse muutmiseta 1 Aktsia nimiväärtuse vähendamisel ilma aktsiakapitali suuruse vähendamiseta aktsiatükeldus peab emitent edastama börsikorraldajale andmed aktsia nimiväärtuse vähendamise tähtpäeva kohta.

Oma väärtpaberite omandamine, võõrandamine ja tagatiseks võtmine 1 Emitent peab avalikustama teabe igast oma väärtpaberite omandamisest, võõrandamisest ja tagatiseks võtmisest, näidates ära tehingu teostamise põhjuse, välja arvatud juhtudel, kui nimetatud tehing on tehtud üldkoosoleku otsuse alusel.

Sa oled siin

Võlakirjad Emitent peab avalikustama kavandatava võlakirjade emiteerimise. Börsikorraldajale edastatav teave peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: 1 emiteeritavate võlakirjade arv, nimiväärtus, lunastamise tähtaeg ja intressimäär; 2 emitendi võlakirjadest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks antud tagatised ja garantiid; 3 märkimistingimused ja võlakirjade müügihind. Aktsiate ja võlakirjade märkimine 1 Pärast aktsiate avaliku pakkumise või eesõigusega aktsiate emiteerimisel märkimise lõppu peab emitent viivitamata avalikustama andmed märgitud väärtpaberite arvu kohta.

Aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine ja aktsiakapitali tingimuslik suurendamine Aktsiaoptsiooniprogrammi raames väljastab selts kokku kuni üks miljon 1 aktsiaoptsiooni.

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Iga aktsiaoptsioon annab aktsiaoptsiooni omanikule õiguse omandada 1 ühe seltsi aktsia. Aktsiaoptsiooni õigustatud isikuteks on seltsi nõukogu poolt valitud seltsi ja temaga samasse gruppi kuuluvate äriühingute võtmeisikud, juhtorganite liikmed ja juhid Aktsiaoptsiooni õigustatud isikul ei ole õigus aktsiaoptsioone võõrandada, pantida või muul viisil koormata või käsutada.

Aktsiaoptsioonid ei ole päritavad. Optsiooniprogrammi tingimuste täitmiseks uute aktsiate emiteerimisel annavad need aktsionärile õiguse saada dividende alates majandusaastast, millal aktsiad emiteeriti, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate emiteerimist kindlaks määratud. ASi Harju Elekter aktsionäride üldkoosolek annab ASi Harju Elekter nõukogule volituse anda aktsiaoptsioonid välja ilma igakordse ASi Harju Elekter aktsionäride üldkoosoleku otsuseta eeldusel, et aktsiaoptsioonid ja nende väljaandmiseks sõlmitavad optsioonilepingud vastavad täies ulatuses käesolevatele tingimustele.

Viimased uudised

Optsiooniprogrammi tingimuste täitmiseks ja aktsiaoptsioonide realiseerimiseks emiteeritakse uusi aktsiaid ning uute emiteeritavate aktsiate osas välistatakse seniste aktsionäride märkimise eesõigus vastavalt ÄS § lg 1 sätetest tulenevalt. Samas avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub.

Jaga valiku kahjumi tasu

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Aktsia hiljem müüa Ehkki ettevõtetel on töötajatele pakutavaid aktsiaoptsioone struktureerida igasugustel viisidel, tunnistab maksuseadustik põhimõtteliselt vaid kahte tüüpi: ergutavad aktsiaoptsioonid ja mittekohustuslikud aktsiaoptsioonid.

Soodustamisvõimalused on sellised, mis vastavad maksustamise eritoetusele vastavalt sisemises maksukoodeksis sätestatud kriteeriumidele.

SEK tasulised tehingute eest

Kõik optsioonid, mis ei vasta nendele standarditele - mis pole seadusega määratletud - teisisõnu - on "mitteseaduslikud" optsioonid. Kuhu valikud sobivad Aktsiaoptsioonid annavad teile õiguse mingil ajahetkel osta ettevõtte aktsiaid etteantud hinnaga, mida nimetatakse stardihinnaks või realiseerimishinnaks.

  • Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga
  • Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele vastu järgmised otsused: Päevakorrapunkt 1.
  • Helmes avab töötajatele aktsiate sisebörsi - Eesti Ekspress
  • AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade - Harju Elekter
  • Aktsia hiljem müüa Ehkki ettevõtetel on töötajatele pakutavaid aktsiaoptsioone struktureerida igasugustel viisidel, tunnistab maksuseadustik põhimõtteliselt vaid kahte tüüpi: ergutavad aktsiaoptsioonid ja mittekohustuslikud aktsiaoptsioonid.
  • Cornorn MA kauplemise susteem
  • KUIDAS AKTSIAOPTSIOONE MAKSUSTATAKSE JA MILLEST TEATATAKSE - FINANTSID -
  • Bank Smart Options strateegia

Õigustatud Isikul on õigus optsiooni teostada pärast kolmeaastase perioodi möödumist temaga optsioonilepingu sõlmimisest, ent igal juhul mitte enne Seltsi Optsiooni teostamiseks esitab Õigustatud Isik optsiooniperioodil, mis algab Seltsi Optsiooni teostamise korral tekib Õigustatud Isiku ja Seltsi vahel optsioonilepingus sätestatud tingimustel müügileping, mille alusel tekib Õigustatud Isikul õigus ja kohustus omandada optsiooni esemeks olevad Seltsi aktsiad hinnaga 0, eurot iga optsiooniaktsia kohta.

Õigustatud Isik on kohustatud tasuma optsiooniaktsiate hinna Seltsile hiljemalt 12 kaheteistkümne kuu jooksul optsiooni teostamisest.

Optsiooniaktsiate ülekandmine Õigustatud Isikule toimub mitte enne aktsiate eest maksmisele kuuluva hinna tasumist.

Virtual Option Trading programm

Õigustatud Isikul ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada. Tingimused täidetakse ja optsioonid realiseeritakse Seltsile kuuluvate oma aktsiate arvelt. Optsiooni realiseerimise tulemusena omandatud aktsiad annavad õiguse dividendidele samal majandusaastal, kui need Õigustatud Isikute poolt omandati, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate omandamist kindlaks määratud.

Seltsi nõukogu võib kehtestada aktsiaoptsioonide andmise täpsustavaid tingimusi ja ajakava, juhindudes käesoleva otsusega sätestatud tingimustest.