AutoCarto binaarsed variandid. gis ja kartograafia alused - Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus

The bitwise NOT, or complement, is a unary operation that performs logical negation on each bit, forming the ones' complement of the given binary value. Paber on tehtud puitmaterjalist. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2.

Ilma kohaliku tehaseta müügitootja nr 2. The Brussels-Capital Region, created on 18 Juneadopted the plant as the symbol of the city on 5 March InBotswana-based Diamond Studios announced plans for establishing a plant to mass-produce cassettes in a bid to combat piracy. In a group of Icelandic businessmen founded a bottling plant in Saint Petersburg, which was later sold to Pepsi.

More than 80 percent of Madagascar's 14, plant species are found nowhere else in the world, including five plant families. Üle 80 protsendi Madagaskari 14 taimeliigist ei leidu kusagil mujal maailmas, sealhulgas viis taimeperekonda. The beer is transported from the monastery to the bottling plant 12 km away, which can fill 40, bottles per hour, of which many are returns. Õlu transporditakse kloostrist 12 km kaugusel asuvasse villimistehasesse, mis suudab tunnis täita 40 pudelit, millest paljud on tagasi.

The brewing plant was updated inand as of produced 12 megalitres annually. Õlletehast uuendati On 2 JanuaryKalinganagar, Tribal Orissa villagers protested the construction of a new steel plant for Tata Steel on land historically owned by them.

In Kuidas tootehingud tootavad, Tata Group joined forces with a Tanzanian company to build a soda ash extraction plant in Tanzania.

For the new Imperial, a special quality-assurance center had been built adjacent to the Windsor plant where the car was assembled. Uue Imperiali jaoks oli Windsori tehase juurde ehitatud spetsiaalne kvaliteedi tagamise keskus, kuhu auto kokku monteeriti. The musical information is next encoded on a magneto-optical disk for transport to JVC's Yokohama manufacturing plant, where jitter reduction is applied.

Järgmisena kodeeritakse muusikaline teave magnetoptilisele kettale transportimiseks JVC Yokohama tootmisettevõttesse, kus rakendatakse värina vähendamist. Kuchma instigated the decommissioning of the Chernobyl power plant's reactor. Kutšma AutoCarto binaarsed variandid Tšernobõli elektrijaama reaktori tegevuse lõpetamise. Chinese owned AquaSib has been purchasing land along the lake and started building a bottling plant and AutoCarto binaarsed variandid in the town of Kultuk.

Hiinlastele kuuluv AquaSib on järve ääres maad ostnud ja Kultuki linna hakanud villimistehast ja torustikku ehitama. The extreme and stressful climatic conditions give way to the growth of plant species with secondary metabolites important for medicinal purposes.

500 binaarne iq variant ei andnud mu raha krüptokaubanduse

Äärmuslikud ja stressirohked kliimatingimused annavad võimaluse taimeliikide kasvuks, millel on meditsiinilistel eesmärkidel olulised sekundaarsed metaboliidid. Chako and Shingo investigate the machine, and determine it to be a nano-plant - a collection of nanomachines - that was controlling the crustacean. Chako ja Shingo uurivad seda masinat ja määravad, et tegemist on nano-taimega - nanomasinate kogumiga - mis kontrollis koorikloomi.

Totally devoid of woody vegetation, it is colonized by more than plant species, including lichens, mosses, succulents and microscopic algae.

Puittaimeta taimestik puudub ning seda koloniseerib enam kui taimeliiki, sealhulgas samblikud, samblad, sukulendid ja mikroskoopilised vetikad. Skuleskogen is located on the northern border of the range of several plant species. Skuleskogen asub mitmete taimeliikide levila põhjapiiril. The park, visited by 2 million people annually, houses over 2, animals representing more than species, as well as 3, plant species.

Pargis, mida külastab 2 miljonit inimest aastas, elab üle looma, mis esindavad enam kui liiki, samuti taimeliiki. Järgmisena leidis Laine tööd laskemoonatehases, palgaga ,00 AutoCarto binaarsed variandid nädalas.

Butterfly larvae, or caterpillars, consume plant leaves and spend practically all of their time searching for and eating food. Liblikavastsed ehk röövikud tarbivad taimelehti ja kulutavad praktiliselt kogu oma aja toidu Kaubandussusteemi mudel ja söömisele.

Chemical defences are widespread and are mostly based on chemicals of plant origin. Keemiline kaitse on laialt levinud Maailma kaubanduse infosusteem põhineb enamasti taimset päritolu kemikaalidel. The cranes as a family consume a wide range of food, both animal and plant matter. Kraanad tarbivad perena laias valikus toitu, nii loomset kui ka taimset ainet.

Sarcococca saligna, the sweet box or Christmas box, is a species of flowering plant in the family Buxaceae. Sarcococca saligna, magusakarp ehk jõulukarp, on perekonna Buxaceae perekonna õistaimede liik. Teised seevastu aga on sedavõrd keerulised, et vajavad põhjalikketeadmisi, täpseid andmeid ja spetsiifilisi analüüse — nt kui tuleb leida põhjused, miks teatud taimeliik senisestelupaigast hääbus. Geograafia — õpetus Maa pinnast, mis hõlmab erinevate füüsiliste, bioloogiliste, majanduslikeja kultuuriliste AutoCarto binaarsed variandid kirjeldust ja jaotust Maal ning nende omavahelist koostoimimist.

Binaarsed Valikud Microsoft Word

Näited ülesannetest ja probleemidest, mille lahendamisel on oluline osa geograafilisel informatsioonil. Oled reisijana võõras linnas ning on vaja leida sobivaim öömaja ja seejärel optimaalseim teekondselleni.

Juhtus autoõnnetus ja tee, mida tahtsid kasutada, on suletud. Kuidas sõita ümber? Linnas on vajadus uue lasteaia järele. Kuhu täpselt peaks selle ehitama? Elad vooluveekogu kaldal, mis kipub kevadise suurvee ajal üle ujutama. Kui mitu meetrit saabveetase tõusta, et see ei ohustaks Sinu või naabri vara ja majapidamist? Kuidas jõuda kõige kiiremini ühest linna servast teise?

Soovid tagastada tekkinud klaastaarat või keskkonnale ohtlikke jäätmeid. Veekoguga piirnevale krundile ehitiste rajamisel on tihti vaja arvestada erinevaid kitsendusi, millemõjupiirkonnad on GIS-i kaudu võimalik kergesti AutoCarto binaarsed variandid ja visualiseerida.

Muldade agrokeemiliste omaduste määramise nt mulla happesus, väetistarve jms analüüsid, ethinnata põllumajandusliku väetamise vajaduse geograafilist ulatust. Vulkaanilise tuha leviku ja kiiruse modelleerimine ohutu lennuliikluse planeerimiseks.

Selleks uueks tehnoloogiaks on GIS — geograafiline infosüsteem.

DIY Gallium Fidget Spinner

Nõnda nagu on kapaljude teiste tehnoloogiate puhul, ei tunneta enamus inimesi GIS-i mõju otseselt. Seda hoolimata faktist, etalates GIS-tehnoloogiat kasutab7 igapäevase töökeskkonna osana rohkem kui miljon inimest, mis omakorda mõjutab miljonite inimesteigapäevast elu. Geograafiline infosüsteem GIS on omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, midakasutatakse geograafilise info vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste analüüsimiseksning ruumiliste protsesside modelleerimiseks.

GIS annab raamistiku ruumiandmete ja nendega seotud informatsiooni kogumiseks ja haldamiseks selliselt,et seda saab visualiseerida ja analüüsida. Geograafiline infosüsteem on oma olemuselt keeruline kogum.

Vaatamata oma komplekssusele sisaldabsee üksteisest hästi eristatavaid komponente. Tänapäeval on kõige aluseks võrgustik.

Bin ▷ eesti tõlge, hääldus, sünonüümid, antonüümid, pildid, näited - NativeLib

GIS sõltub väga paljuInternetist ja muudest võrgustikest intranet jms. Lisaks Interneti algsele eesmärgile ühendada arvutidühtseks võrguks, on see täna ka üks olulisemaid infovahetuse viise.

Joonis 1. Traditsiooniliselt asus personaalarvuti spetsialisti töölaual.

Jang Hui-bin wants Queen Inhyeon out of the royal palace, so she slanders her, claiming that the Queen is trying to harm Lady Jang and her son. Jang Hui-bin soovib kuninganna Inhyeoni kuninglikust paleest minema, nii et ta laimab teda, väites, et kuninganna üritab Lady Jangi ja tema poega kahjustada. King Sukjong elevates Jang Hui-bin to the queen consort, gives government posts to her family members, and appoints their son as the crown prince. Kuningas Sukjong tõstab Jang Hui-bin kuningannaks, annab oma perekonnaliikmetele valitsuse ametikohad ja nimetab nende poja kroonprintsiks. Queen Inhyeon and Jang Hui-bin are the epitomes of good and evil.

Tänaon aga kasutajail palju rohkem liikumisvabadust, kuna GIS-i funktsioone saab kasutada erinevatesmobiilsetes seadmetes: sülearvutites, pihuarvutites ja mobiiltelefonides. Riistvara mõjutab andmetetöötlemise kiirust, kasutamise lihtsust ja võimalikke väljundite tüüpe. Teiseks GIS-i komponendiks on arvuti te sse paigaldatav tarkvara.

Selleks võib olla lihtne veebibrauser,mille korral kogu töö tehakse teenuseid kasutades serverite poolt, kuid tõenäolisemalt on selleks teatud GIStarkvarapakett. Tarkvaratootjate nt Esri, Intergraph, Autodesk, Pitney Bowes Business Insight vms pooltpakutavad tooted on erineva keerukusastmega ja andmetöötlusvõimega.

GIS-i kolmas komponent on andmebaas.

Võite krüptoraha investeerimise alustamine viidata minu koodile või TypeScripti algsele koodile.

Andmed on aluseks nii kaartide koostamisel kui ka kõikvõimalikeerineva sisu ja suunitlusega ülesannete lahendamisel. GIS-i neljandaks komponendiks on toimingud.

Lahendatud peavad olema erinevad haldusküsimused, etsäilitada kõrge kvaliteet, vastata organisatsiooni nõuetele jne. Analüüside tegemiseks on vajalikud selgestikirjeldatud ja järjekindlad meetodid.

Inimesed peavad defineerima toimingud jaGIS-i ülesanded. Kui Binaarsed valikud Opetaja saavad tihti parandada teiste GIS-i komponentide puudujääke, ei saa kakõige võimekamad GIS-tarkvarad ja riistvarad kompenseerida organisatsiooni ebakompetentsust.

GIS-ikasutajatel on vajalikud erineva tasemega oskused sõltuvalt sellest, mis on nende roll. Kõik peavad agaruumiandmetega töötamisel omama elementaarseid baasteadmisi nagu andmeallikad, mõõtkava, täpsusning tarkvaratoodete funktsionaalsus. Iga GIS peab olema suuteline teostama teatud fundamentaalseid toiminguid, et leida lahendusi reaalsemaailma probleemidele. GIS funktsioonid võib jagada neljaks: andmete kaardistamine ja visualiseerimine; geograafilise informatsiooni haldamine; andmete kogumine ja uuendamine; geograafilised analüüsid.

Andmete kaardistamine ja visualiseerimine sisaldab reaalse maailma nähtustest mudeli loomist, kasutadesselleks geograafilist informatsiooni sisaldavaid andmeid.

Geograafilise informatsiooni haldamine on vajalik,et lahendada reaalses maailmas eksisteerivaid ja tekkivaid probleeme. Kui objektid ja nähtused reaalsesmaailmas muutuvad, peab toimuma ka andmete uuendamine ja kogumine. Erinevate geograafilisteandmete ühendamine tervikuks aitab lahendada mitmesuguseid probleeme.

Geograafilised andmed — informatsioon, AutoCarto binaarsed variandid kirjeldab nähtuste asukohti ja atribuute,sisaldades ruumikujusid ja esitusi. Seega on geograafilisel informatsioonil kaks olulist komponenti — ruumiline ja temaatiline — ning GIS peabolema suuteline neid mõlemaid haldama.

GIS-i abil ja geograafia kaudu saabinformatsiooni inimestele pareminikättesaadavaks teha, pakkuda parematharidust, päästa inimelusid, säästlikumaltmajandada, hallata loodusressursse japlaneerida nende efektiivsemat kasutamist,tõsta teenuste kvaliteeti AutoCarto binaarsed variandid teenida suurematkasumit, langetada kaalutletumaid otsuseid japalju muud. Paljudesorganisatsioonides on GIS saanud Joonis 2. GIS elutsükkel Esri võtmekomponendiks kriitiliste infrastruktuuridearendamisel ning seda tehnoloogiat hinnatakse kui võimalust edendada partnerlust ja koostööd nii riiklikulkui ka kohalikul tasandil.

Olemuslikult on siin tegemist pideva protsessiga. Kuna situatsioon ja vajadused ajajooksul muutuvad, ei saa sellest tulenevalt ka ükski GIS kunagi lõplikult valmis. GIS-i ajalugu — peamised etapid arengusEnne arvutite kasutuselevõtmist ja seega tänapäeva mõistes GIS-i olid ruumilised analüüsid limiteeritudmitmel viisil: visuaalne hinnang, umbkaudsus ülekatetel, ebatäpsus mõõtkava erinevus, andmeallikad,ülekatte hulk.

Mõned ajaloolised näited ülekatte kasutamisest: Ameerika revolutsiooni ajal kasutatud Yorktown lahingu kaardid sisaldasid vägede liikumistnäitavaid ülekatteid; John Snow kaarti, et leida koolera haigestumise puhangute allikaks olnudsaastunud AutoCarto binaarsed variandid — varane näide geograafilisest analüüsist.

GIS-i ajaloos nimetatakse perioodi innovatsiooni ajastuks. Ajavahemik olikommertsialiseerimise ajastu ning sellest edasi kuni tänaseni kestab ekspluateerimisajastu.

Alljärgnevalt on välja toodud olulisemad GIS-i arengut mõjutanud sündmused. Esimeseks üleriigiliseks GIS-iks loetakse Esimesed automatiseeritud kartograafia arengud ilmnesid Bickmore juhtimisel Londoni Kuningliku Kunstikolledži The RoyalCollege of Art juurde eksperimentaalkartograafia üksus, mis oli teetähiseks ka edasisele Euroopaarvutipõhise kartograafia arengule.

Esimeste kasutajate seas olid metsamajandusettevõtted ja loodusressursside agentuurid. Samutikasvas järjest enam GPS-tehnoloogia osatähtsus igapäevasel navigeerimisel, maamõõtmisel jakaardistamisel. See oli esimene mõõtkavas globaalse ulatusegaandmebaas. See oliesimene kogu riiki kattev kaardistus.

Kokku koosnes see suuremõõtkavalisest , kaardilehest. Mitmed ettevõtted Autodesk, Esri,Intergraph, MapInfo andsid samaaegselt välja uue generatsiooni internetipõhiseid tooteid.

Kronoloogia GIS-i arengust Eestis RaikENSV teaduse ja tehnika nõukogus ettepanekuga alustada vabariikliku geograafiliseinformatsioonisüsteemi väljatöötamist Tartu Riikliku Ülikooli juures. Alates Ülevaade kasutusvaldkondadestPeatükk annab vastuse küsimustele: Kuidas mõjutab GIS meie igapäevaelu, millised on GISerinevateskasutusvaldkonnad, kuidas on GIS-i abil võimalik uurida ja lahendada ülesandeid valdkondades?

Iga päev puutuvad kõik inimesed mingil moel GIS-iga kokku. Vaatame lähemalt ühe päeva algust. On hommik. Tõused üles, paned lambi põlema ja lülitad raadio sisse. Raadio ja valgustid töötavad tänu elektrisüsteemile.

Elektriteenust pakkuv ettevõte kasutab GIS-ikeerulise infrastruktuuri haldamiseks — tuhanded kilomeetrid ülekande- ja jaotusliine, kümnedtuhanded elektripostid jmt — et teenindada oma suurt hulka tarbijaid. Paned kohvikannu tulele. Vesi kohvi jaoks tuleb veevõrgust, miskoosneb sadadest kilomeetritestveetorudest.

Sama on gaasitorudevõrgustiku puhul. Tood postkastist värske ajalehe. Paber on tehtud puitmaterjalist. Joonis 3. GIS abil on võimalik lihtsasti teostada analüüse arvestades kruntide piire,taimestikku, mullatüüpi, teedevõrku, veekogusid jne parimate ate otsuste vastuvõtmiseks.

Microsoft 3D-sisu juhised, Microsoft PowerPoint

GIS-ikasutavad ka ajalehetoimetused ja logistikaettevõtted kõige otstarbekamate e kojukandemarsruutideloomiseks. Samuti on GIS abil võimalik lihtsasti leida piirkonnad, kuhu erinevaid reklaamikampaaniaidsuunata. GIS-i kasutatakse teedevõrguhaldamiseks:planeerimiseks,inventariseerimiseks,teetöödeoptimaalseks korraldamiseksjne. GIS-i saabkasutada nt avariipaiga mõju analüüsiksümbritsevatele keskkonnale.

Vastad telefonile. GIS tehnoloogia aitab telekomiettevõtetel paremini hallata jaanalüüsida informatsiooni, prognoosidatulevikustsenaariumeid, parendada Joonis 4. Eesti maanteede remonditööd Maanteeamet mobiilsidevõrkude katvust ja toetadaklienditeenindust. Joonis 7. Lennukaart Lennuliiklusteeninduse AS Kinnisvaraagentuurid sõltuvad paljuski elektroonilisestkaardistamisest: alates kaardipõhisest kontaktide haldamisestkuni keeruliste investeerimisanalüüsideni.

Plants ▷ eesti tõlge, hääldus, sünonüümid, antonüümid, pildid, näited - NativeLib

GIS-i kasutataksepiirkondade analüüsimiseks, trendide leidmiseks japrognoosimiseks jmt. Kaitsejõud kasutavad geoinfosüsteeme luurel,maastikuanalüüsil, õppuste planeerimisel ja teeninduspunktidehaldamisel. Geograafilised analüüsid on kriitilise tähtsusegasõjalistel operatsioonidel, taktikalisel planeerimisel, logistilisetoetuse koordineerimisel ja infrastruktuuri haldamisel.

Joonis 8. Seetõttu saavad kaettevõtete juhid, turunduse spetsialistid, finantsanalüütikudning planeerijad GIS-i abil efektiivsemalt organiseerida,analüüsida ja esitada oma ettevõtlusandmeid. GIS-i kasutamine kohalikus omavalitsuses aitab saadaparemat ülevaadet hallatavatest varadest, kruntidest, ehitistest,planeeringutest, korraldada päästeteenistust, planeerida teedeja tänavatega seotud hooldustöid, hallata tehnovõrke,planeerida lasteaedade ja koolide ehitamist ning levitadaavalikku informatsiooni.

Need on ainult mõned võimalused,mida GIS pakub omavalitsustele. Joonis 9. Vabade põllumajandusmaadeplaneerimine Kõue Vallavalitsus Teadustegevuses on GIS ideaalne vahend reaalse maailmamodelleerimiseks, nähtuste uurimiseks ja klassifitseerimiseksning muutuste prognoosimiseks.

GIS aitab näha seoseid jaavastada uusi meetodeid meid ümbritseva maailmaesitamiseks. GIS abil saab luua muuseumi eksponaatide kohtainteraktiivseid kaarte, mis aitavad külastajatel avastada inimesi,kohti ja sündmusi. GIS on väärtuslik teaduslik töövahendmuuseumiteadlastele abistamaks tõsta inimeste arusaamistantropoloogiast zooloogiani.

Joonis Taimkatte analüüs Gerda Spuul 15 Keskkond ja sellega seotud valdkonnad keskkonnakorraldus,ökoloogia, keskkonna- ja looduskaitse korraldus jt rakendavadGIS-i nii andmete kaardistamisel kui ka ruumianalüüsideteostamisel nt õhukvaliteedi ja looduskahjude hindamine, liigileiukohtade ning võõrliikide leviku ja tõrje AutoCarto binaarsed variandid, pinnase japõhjavee reostuse uuringud, erosiooni modelleerimine jne.

GIS on oluline vahend erinevate loomaliikide kaitse planeerimisel,võimaldades uurida loomapopulatsioone erinevates mastaapides,elupaiku, levikukoridoride, migratsiooni ja rändega seotud mustreidja modelleerida nt inimasustuse poolt tekitatavat mõju. Lõhnaainete leviku analüüs Keskkonnauuringute Keskus Samuti GIS on asendamatu nii maismaa kui meretaimestikukaardistamisel kui selle inventeerimisel ning aitab paremini arusaada ohustatud ja hävimisohus liikide elupaikadest nii teaduslikelkui halduslikel eesmärkidel.

Kakuliste pesitsusterritooriumid AutoCarto binaarsed variandid Keskus Joonis Balti lamekarbi biomassimodelleerimine TÜ Eesti Mereinstituut Metsanduse ettevõtted rakendavad enda igapäevase töölihtsamiseks ja efektiivsemaks korraldamiseks järjest rohkemmobiilse GIS-i lahendusi.

  1. CME Bitcoin futuuride maht
  2. Vaadake ka plants sünonüüme aadressil Wiktionary.

Kaarditarkvara kasutatakse näiteks metsagaseotud hooldus tööde ja majandamisrežiimi planeerimisel ningtakseerandmete haldamisel. Geoloogias on GIS abivahendiks maapõue ehituse ja sellegaseotud nähtuste nt pinnakate, hüdrogeoloogia, põhjavee kaitstus,pinnavormid, maavarad, aluspõhja reljeef, pinnakatte paksus jt ,nende iseloomu ja sellega seotud protsesside ntaeromagnetilised ja gravitatsioonijõu anomaaliad jt kaardistamisel ja modelleerimisel.

Geoloogiline baaskaart Maa-amet 16 Mäenduses on digitaalne kaardistamine abiks kaevandustemodelleerimisel, uurimisel, ja potentsiaalsete vajumisaladekaardistamisel ja seisundi hindamisel, aga ka maaparandusel jamaastiku taastamiselJoonis Tänapäevastele standarditele vastavvõrguandmete terviklik ja integreeritud GIS-põhine haldaminening nende kättesaadavus avardab ja lihtsustab lisakstehnovõrgu ettevõtte enda struktuurile nt võrguosakond,klienditeenindus, juhtkond, arendusosakond jt ka nendekoostööpartnerite nt kohalikud omavalitsused igapäevasttöökorraldust.

GIS-i tähtsus tehnovõrgu ettevõtte infrastruktuurissuureneb koos teiste tehnoloogiate arengutega nttarbimisest sõltuvalt automaatne elektrihinna arvutamine, Joonis Gaasivõrgu andmete haldamine ASvõrgukoormuse paindlikum jaotus, vabaturu põhimõttele Eesti Gaas vastavalt saab klient tarbida mitmete sama valdkonna ettevõtete teenuseid jne. Mõtle ja kirjelda, millised Sinu viimase nädala jooksul tehtud igapäevased tegevused on seotudGIS-ga? Maamõõtmine ja GIS.

Kuidas kasutada oma CBA Loop MasterCard-i raha hoiustamiseks Olymp Trade binaarne iq variant ei andnud mu raha krüptokaubanduse Pidage meeles, et paljud Interneti-kaebused ei t-bitcoini kaupleja AutoCarto binaarsed variandid ehtsad. Järgmistest riikidest pärit kasutajad ei saa kaubelda iOS-i mobiilirakendusest: Malta; Androidi kuidas ma saan digitaalsesse valuutasse investeerida? Uus toode: Classic variandid.

Bollinger Bands.

  • Reisilaen on iseenesest lihtne tarbimislaen, mis on mõeldud puhkusereisi ostmiseks
  • Betfair Trading System
  • Muua kauplemissusteemi
  • GIS-i ajalugu — peamised etapid arengus
  • Organism valib õige toiduStressiga kaasnevaid häireid kiirlaen euri võimalik dieediga ravida
  • Strateegiad koige edukamate valikute jaoks
  • Binaarne variant volatiilsus

Kaubandus kasvab, kuid konkurents tiheneb. Kirjandus ja tarkvara 6 Klaasid Kompuutrid ja kiibid 39 Ktusessteemid auto Kige lihtsamalt eldes on ITssteemide areng judnud selleni, et selle asemel, et muretseda endale kik riist ja tarkvara ja selle lalpidamiseks vajalikud.

Meie eesmrgiks on pakkuda parimat valikut parima hinnaga. Vikerkaar muster Roolisoleva isiku tuvastamise kohta tehti seoses kiiruskaamerate rakendamisega minumeelest seadusemuudatus, et auto omanik vi vastutav kasutaja. DOCWin tarkvara tunnusjoonte moodulis sisaldavad tolerantse nii elektrooniliste kui ka.