Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus.

WTO, mis pakub platvormi reeglite üle läbi rääkida, neid jõustada ja nende täitmist jälgida, on andnud suure panuse nii konkreetsete riikide kui ka kogu maailma majandusse. WTO tõmbas hiljaaegu maailmakaubanduse prognoose tagasi. ELi tervishoiusektoril on suur osa tööhõives ja väljaõppe pakkumises: tervishoiu ja sotsiaalhoolekande sektoril on olnud Jakubik, R. Samuti aitab selge ühenduse raamistik toetada dünaamilisi ja jätkusuutlikke tervishoiusüsteeme, tagades EÜ õigusaktide selge kohaldamise tervishoiuteenuste valdkonnas ja toetades liikmesriike valdkondades, kus kooskõlastatud tegevus võib tuua tervishoiusüsteemidele lisandväärtust.

Selle ülesande täitmiseks on vajalik valdkondadeülene töö. EÜ asutamislepingu artiklis on märgitud, et kogu ühenduse poliitika ja tegevuse määratlemisel ja rakendamisel tagatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse. Strateegiaga tugevdatakse tervishoiu osa sellistes poliitikavaldkondades nagu majanduskasvu ja tööhõivet Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus Lissaboni strateegia, milles rõhutatakse tervishoiu ja majandusliku õitsengu vahelisi seoseid, ja kodanikekeskne tegevuskava, milles tunnustatakse inimeste õigust otsustada oma tervise ja tervishoiu üle.

Strateegia meetmed on seotud tervishoiutööga kõikides sektorites. Tervist on mainitud asutamislepingu artiklites, mis käsitlevad siseturgu, keskkonda, tarbijakaitset, sotsiaalküsimusi sealhulgas töötajate ohutus ja tervisarengupoliitikat ja teadusuuringuid, ning paljudes teistes artiklites[2]. EÜ tähtsat osa tervishoiupoliitikas on kinnitatud ka reformilepingus, mille suhtes jõudsid ELi riigipead ja valitsusjuhid kokkuleppele Oodatakse uut üldeesmärki kodanike tervise edendamiseks ning tervise nimel ja tervishoius tehtava liikmesriikidevahelise koostöö ergutamist.

Ühenduse tasandil tehtav tervisega seotud töö tuleb kasuks ka liikmesriikide tegevusele, eelkõige haiguste ennetamise valdkonnas, sealhulgas töö toidu ohutuse ja toitumise valdkonnas, meditsiinitoodete ohutus, suitsetamisvastane võitlus, verd, kudesid ja rakke ning organeid käsitlevad õigusaktid, vee ja õhu kvaliteet ning mitme tervisega seotud ameti loomine.

Siiski on olemas hulk elanikkonna tervisega seotud suurenevaid probleeme, mille puhul on vaja uut strateegilist lähenemist. Toetada vananemise juures head tervist tähendab tervise edendamist terve elu jooksul eesmärgiga vältida terviseprobleeme ja puudeid varasest east peale ning võitlemist tervishoius esineva ebavõrdsusega, mis on seotud sotsiaalsete, Binaarsed valikud Kaubandusjuhtimine ja keskkondlike teguritega.

Need teemad on tihedalt seotud komisjoni üldise strateegilise solidaarsuseesmärgiga. Kliimamuutus toob endaga kaasa nakkushaiguste esinemislaadi muutuse.

Tervishoiu puhul on ühenduse põhiliseks osaks ülemaailmne kooskõlastamine ja kiire reageerimine terviseohtude korral ning Euroopa Ühenduse ja kolmandate riikide suutlikkuse suurendamine selles valdkonnas. See on seotud komisjoni püstitatud julgeoleku strateegilise üldeesmärgiga. Osaliselt on see uute tehnoloogiate kiire arengu tulemus, mis on murranguks tervise edendamise ja haiguste prognoosimise, ennetamise ja ravi võimalustes.

See hõlmab info- ja sidetehnoloogiat, innovatsiooni genoomikas, biotehnoloogias ja nanotehnoloogias. See on seotud komisjoni püstitatud jõukuse strateegilise üldeesmärgiga Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku tuleviku tagamise nimel. Uue tervishoiustrateegia väljatöötamisel peeti laiaulatuslik arutelu[3].

Selle põhjal ilmneb sidusrühmade üksmeel selles, kuidas ühendus peaks täitma oma osa tervishoius. Sidusrühmad soovivad näha tervishoiuküsimuste lõimimist kõikidesse EÜ poliitikavaldkondadesse, näha tööd ebavõrdsuste ületamiseks tervishoius, mängida tugevat rolli ülemaailmses tervishoius ning asetada rõhu tervishoiu edendamisele ja tervishoiuteabe parandamisele. Nad rõhutavad, et selleks, et saavutada tõelisi tulemusi, peavad EÜ, liikmesriigid ja sidusrühmad tegema koostööd.

Kõigi nende sõlmküsimuste lahendamine ja nendele üleskutsetele vastamine nõuab pikaajalist lähenemist. Käesoleva valge raamatu otstarve on esitada ühtne raamistik — esimene EÜ tervishoiustrateegia —, et anda suund ühenduse tervishoiumeetmetele. Selles soovitatakse nelja põhimõtet, mis toetavad kolme strateegilist eesmärki, mis peavad eelseisvatel aastatel olema tähelepanu keskmes. Strateegias esitatakse ka partneritevahelise koostöö rakendusmehhanismid, millega tugevdatakse tervishoiu osa kõigis poliitikavaldkondades ning suurendatakse tervishoiuküsimuste väljapaistvust ja nendest arusaamist ühenduse tasandil.

Käesolevas valges raamatus esitatakse strateegia ajavahemikuks kuni Valgele raamatule on lisatud talituste töödokument. Komisjon on koos liikmesriikidega püüdnud määratleda tervishoiusüsteemide jaoks väärtuspõhist lähenemist.

Sellel põhineb uus avaldus tervishoiupoliitika ühiste väärtuste kohta laiemas mõttes. Nõukogu on kutsunud ka komisjoni üles võtma arvesse ja integreerima soolist mõõdet[5], mis strateegiat edasi viib.

Põhiõiguste hartas tunnustatakse kodanike õigust pääseda ligi ennetavale tervishoiule ning õigust saada ravi[6]. Mitmes rahvusvahelises deklaratsioonis tunnustatakse tervishoiuga seotud põhiõigusi[7]. Üks põhiväärtusi on kodaniku mõjuvõimu tugevdamine. Tervishoid muutub üha patsiendikesksemaks Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus individualiseeritumaks, Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus patsiendist saab aktiivne isik, selle asemel et olla vaid tervishoiu objekt.

Tuginedes kodanikukesksele tegevuskavale, peab ühenduse tervishoiupoliitika lähtuma peamiselt kodanike ja patsientide õigustest. Siia hulka kuulub osalemine otsuste tegemises ja selle mõjutamine, samuti hea tervise jaoks vajalik pädevus, sealhulgas tervishoiualane haritus[8] vastavalt elukestva õppe põhipädevusi käsitlevatele üleeuroopalistele suunistele[9], näiteks kooli- ja veebipõhiste programmidega tutvumine.

Tervishoiu parandamisega seotud väärtused peavad hõlmama ebavõrdsuse vähendamist tervishoius. Kuigi paljud eurooplased elavad kauem ja on parema tervisega kui eelmised põlvkonnad, esineb tervishoius suuri ebavõrdsusi[10] liikmesriikide ja piirkondade vahel ning nende piires, samuti terves maailmas.

Valikud kauplemine Binaarne valikumeeskond

Näiteks, kuigi ELi elanikkond üldiselt vananeb, on naiste keskmise eluea erinevus sünnihetkel eri liikmesriikides 9 aastat, meeste puhul on see erinevus 13 aastat ning imikute suremus erineb 6 korda[11]. Komisjon soovitab meetmeid, mille eesmärk on vähendada ebavõrdsust, sealhulgas meetmeid tervise edendamiseks ja parimate tavade vahetuseks.

Lisaks peavad tervishoiupoliitika aluseks olema parimad teaduslikud tõendid Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus, mis on saadud usaldusväärsete andmete ja teabe ning asjakohaste uuringute põhjal. Komisjoni võimalused on ainulaadsed, sest ta saab koguda liikmesriikidest ja piirkondadest võrreldavaid andmeid ning peab vastama üleskutsetele paremini teavitada ja poliitikat läbipaistvamalt kujundada, sealhulgas näitajate süsteemi kaudu, mis katab kõiki tasandeid riiklik ja piirkondlik.

Meetmed Tervishoiu põhiväärtusi käsitleva avalduse vastuvõtmine komisjon, liikmesriigid Euroopa Ühenduse ühiste mehhanismidega tervishoiunäitajate süsteem võrreldavate terviseandmete kogumiseks kõikidel tasanditel, sealhulgas teatis tervishoiuga seotud teabe kohta komisjon Edasine töö selle nimel, kuidas vähendada ebavõrdsust tervishoius komisjon Tervishoiualase harituse programmide edendamine eri vanuserühmades komisjon 2. Komisjoni aruandes Selles rõhutati, et paljude valdkondade poliitikal on oma osa tervishoiu parandamises, millest saab kasu Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus laiemalt.

Kulutuste tegemine tervishoiule ei tähenda üksnes kulusid, see on investeering. Tervishoiukulutusi võib vaadelda majandusliku koormusena[14], kuid ühiskonnale on tegelikuks kuluks halva tervisega seotud otsesed ja kaudsed kulud ning piisavate investeeringute puudumine asjakohastes tervishoiuvaldkondades. Tervishoiukulutuste kõrval tuleks investeerida haiguste ennetusse, elanikkonna üldise kehalise ja vaimse tervise kaitsesse ja parandamisse.

ELi tervishoiusektoril on suur osa tööhõives ja väljaõppe pakkumises: tervishoiu ja sotsiaalhoolekande sektoril on olnud Kasvav tervishoiusektor on ka uuendusliku tehnoloogia peamine allikas ja kasutaja ning ta toetab regionaalpoliitikat ning majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust. Nii ELis kui ka maailmas tuleb edendada tervise ja haigustega seotud majanduslike tegurite ja tervishoiu parandamise majandusliku mõju mõistmistsealhulgas teabe väljatöötamise ja analüüsi kaudu komisjonis ning tihedas koostöös partneritega, kelleks võivad olla riigid nagu USA või Jaapan või rahvusvahelised kogud nagu OECD ja Euroopa tervishoiusüsteemide ja -poliitika vaatluskeskus.

Kaubandusreeglite kadumine suurendab majanduslikku ebakindlust. Kaupade ja teenustega kauplemist korraldavad siduvad ja elluviidavad ülemaailmsed reeglid soodustasid rahvusvahelise kaubanduse kiiret kasvu. See ületab tunduvalt maailma SKT kasvu, mis samal perioodil kasvas kaks korda. Eesti ühines WTOga

Meetmed Tervisliku seisundi, tervishoiuinvesteeringute, majanduskasvu ja arengu vaheliste majanduslike seoste analüütiliste uuringute programmi väljatöötamine komisjon, liikmesriigid 3. Otsustavat rolli mängivad ka teised ühenduse poliitikavaldkonnad, näiteks regionaal- ja keskkonnapoliitika, tubaka maksustamine, farmaatsiatoodete ja toiduainete eeskirjad, loomatervishoid, terviseuuringud ja innovatsioon, sotsiaalkindlustusskeemide koordineerimine, tervishoid arengupoliitikas, tööohutus ja töötervishoid, info- ja sidetehnoloogia ning kiirguskaitse, samuti importi reguleerivate asutuste ja teenuste kooskõlastamine.

Milleks on vaja uut tervishoiustrateegiat? Tervis on inimeste elus kesksel kohal ja seepärast tuleb seda liikmesriikides, EÜ[1] ja maailma tasandil toetada tulemusliku poliitika ja tulemuslike meetmetega.

Koostoime arendamine äsjanimetatud ja muude sektoritega on ühenduse tugeva tervishoiupoliitika jaoks otsustava tähtsusega.

Paljud sektorid hakkavad käesoleva strateegia eesmärkide saavutamiseks ja meetmete ellurakendamiseks koostööd tegema. Tervishoiu lõimimisel kõikidesse poliitikavaldkondadesse tuleb tervishoiupoliitikasse kaasata ka uusi partnereid.

Binaarsed valikud on usaldusvaarsed Kullakaevanduste binaarsete valikute vaatamine

Komisjon hakkab strateegia eesmärkide edendamiseks arendama partnerlusi, sealhulgas valitsusväliste organisatsioonide, tööstuse, akadeemiliste ringkondade ja ajakirjandusega. Tervishoiu lõimimist kõikidesse poliitikavaldkondadesse tuleb rakendada ka välispoliitikas, sealhulgas arengu- välissuhete- ja kaubanduspoliitikas.

Üleilmastumine tähendab, et nii tervishoiuprobleemid kui ka nende lahendamine ületavad riigipiire ning sellel on sageli valdkonnaülesed põhjused ja mõjud. Meetmed Tugevdada terviseküsimuste lõimimist kõikidesse ühenduse, liikmesriikide ja piirkondliku tasandi poliitikavaldkondadesse, mis hõlmab ka mõju hindamist ja hindamisvahendite kasutamist komisjon, liikmesriigid 4.

Üleilmastuvas maailmas on raske hoida lahus riiklikke või kogu ELi hõlmavaid meetmeid maailmapoliitikast, sest ülemaailmsed tervishoiuküsimused mõjutavad ühendusesisest tervishoiupoliitikat ja vastupidi.

EÜ saab anda oma panuse ülemaailmsesse tervishoidu, jagades oma väärtushoiakuid, kogemusi ja teadmisi ning astudes konkreetseid samme tervishoiu parandamiseks. Selle tegevusega saab toetada jõupingutusi järjepidevuse tagamisel tervishoiualase sise- ja välispoliitika vahel üleilmsete tervishoiueesmärkide saavutamiseks[23], käsitada tervishoidu Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus tegurina vaesusevastases võitluses, mis toimub väikese sissetulekuga riikidega tehtava arengualase väliskoostöö tervishoiuaspektide kaudu, reageerida terviseohtudele kolmandates riikides ja soodustada tervishoiualaste rahvusvaheliste kokkulepete rakendamist, nagu näiteks Maailma Terviseorganisatsiooni WHO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioon FCTC ja rahvusvahelised tervise-eeskirjad IHR.

ELi panuseks ülemaailmsesse tervishoidu on vaja koostoimet selliste poliitikavaldkondade vahel nagu tervishoid, arengukoostöö, välistegevus, teadusuuringud ja kaubandus.

Kuidas kaubelda RSI strateegia Muutke oma Bitkoin Vaigdi

Tugevdatud kooskõlastamine tervishoiuküsimustes rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu WHO ja muud asjakohased ÜRO asutused, Maailmapank, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, OECD ja Euroopa Nõukogu ning muud strateegilised partnerid ja riigid, suurendab ka ELi kaasarääkimisvõimalust üleilmses tervishoius ja tõstab tema kaalukust ja nähtavust, et see vastaks paremini tema majanduslikule ja poliitilisele kaalule.

Lisaks on nõue määrata tollidele siduv lagi Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus ettevõtetele kindluse, et tollid sihtturul ja kodumaal ei hakka järsult üleöö kerkima, mis innustab neid investeerima ekspordiks mõeldud toodangusse.

Uuringud kinnitavad, et stabiilne ja ettenähtav kaubanduskeskkond, mida WTO on aidanud luua, võimaldab uutel firmadel alustada eksporti madalamat hinda nõudes. Handley, N. Tasakaalustades liikmesriikide sisemaiste eesmärkide täitmiseks mõeldud poliitilisi meetmeid nii, et need ei avaldaks kaubavahetusele negatiivset mõju, on WTO reeglid soodustanud läbipaistvuse suurenemist ja vähendanud majanduses reguleerivate meetmete rolli, mis võiksid meelevaldselt seada kaubandusele piiranguid.

See annab talupidajatele ja töösturitele lootust, et nende kaubanduslikke väljavaateid ei pärsi ebamõistlikud füto sanitaarsed või tehnilised barjäärid.

Kolmandaks suurendab WTO kaubavahetuse läbipaistvust, mis aitab vähendada piiriülese äritegevusega seotud kulu. Liikmesriikide juriidilised kohustused panevad üksikasjalikult paika lubatavate tollide ja toetuste lae ning heidavad valgust eri toodete turulepääsu tingimustele.

Lisaks on liikmesriigid kohustunud jagama kavandatavaid turgu reguleerivaid meetmeid ja standardeid enne nende kehtestamist, mis annab partneritele võimaluse alustada dialoogi, kui nad arvavad, et kavandatavad meetmed seavad kaubavahetusele rohkem piiranguid, kui see tarviline oleks. Majandusteadlaste hinnangul on umbkaudu kuus protsenti kõigist kaubandustõrgetest seotud teabenappusega.

WTOga ühinemist seostataksegi sageli majanduse ja investeeringute kasvuga, eriti riikides, kus lisaks Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus ette olulisi reforme.

WTO panus kaubanduse ja arengu edendamisel

Kasvu hoogustumine kestab tüüpiliselt kõigest viis aastat pärast ühinemist, kuid WTOga liitumisest tulenevat majanduse tervikmahu püsivat kasvu hinnatakse 20 protsendi peale. Viiendaks etendab WTO süsteemis keskset osa kohustuslik vaidluste lahendamise mehhanism.

See süvendab reeglite tõsiselt võetavust, annab liikmesriikidele vahendi teiselt riigilt selgituste nõudmiseks, kui see arvatakse olevat reeglitest üle astunud, ning pisendab võimalust, et erimeelsused omandaksid poliitilise värvingu või tekitaksid aina süveneva vastumeetmete spiraali. Ennast äärmiselt tõhusalt näidanud vaidluste lahendamise süsteem on üks kesksemaid WTO käsutuses olevaid maailmamajanduse korraldamise tugisambaid.

Paljud vaidlused lahenevad juba enne kohtusse jõudmist, aga isegi kui kohus peab sekkuma, on kohtuotsuste täitmise protsent väga kõrge — lausa 90 protsenti otsustest viiakse täies mahus ellu. Ettenähtavad turutingimused, mille poole WTO püüdleb, on ühes arvuti- ja sidetehnoloogia arenguga andnud ettevõtetele võimaluse hajutada tootmist riikide ja piirkondade vahel.

Tootmise, töötlemise ja nendega seonduvate teenuste koondamise asemel ühte piirkonda või lausa ühte tehasesse on nüüd firmadel võimalik leida igale tegevusele koht, kus seda saab teha kõige kulutõhusamalt. Seda näitab üleilmsete väärtuseahelate järsk kasv alates Näiteks paljud mobiiltelefonid pannakse kokku Hiinas, kuid on kavandatud Ühendriikides, ja paljud olulised komponendid, näiteks pooljuhid ja protsessorid, pärinevad Lõuna-Koreast.

  • "Как могут они знать.
  • Нет, у нас нет сканера.
  • WTO vajab uuendamist – Diplomaatia
  • Trading CFD USA
  • Jaga valikute uudised

Kogu maailma kaubavahetusest moodustab kaubavahetus üleilmsete väärtusahelate raames tänapäeval ligemale 70 protsenti. Tüüpiliselt liigub ülemaailmsetes väärtusahelates teadmus ja kapital arenenud riikidest arengumaadesse.

See on lubanud elava majandusarenguga riikidel eriti Ida-Euroopas ja Aasias suurendada oma osatähtsust ülemaailmses kaubavahetuses ning vähendada lõhet kodumaa ja arenenud maailma riikide elatustaseme vahel.

Aastail — suurenes arengumaade osakaal üleilmsetes väärtusahelates 15 protsendi pealt 33 protsendi peale. WTO mõju on ulatunud oluliselt kaugemale pelgalt formaalsetest kõnelustest reeglite ja kohustuste üle: mida enam riigid on saanud tulu tihedamast lõimumisest rahvusvaheliste turgudega, seda julgemalt on nad ka ise kaubandusele kehtinud barjääre lammutanud.

Kaubanduspinged seavad ohtu majanduskasvu ja arengu Viimastel aastatel esinenud kaubanduspinged on andnud märku, milline näeb välja maailm, milles puudub WTO. Ühepoolne tollide ja muude kaubanduslike meetmete kehtestamine on ikka ja jälle tinginud teise Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus vastumeetmeid.

Need on mõjutanud isegi WTO vaidluste lahendamise süsteemi: organisatsiooni apellatsioonikohus on sisuliselt halvatud.

60 sekundit, et voita binaarseid kauplemise strateegiaid FXTM binaarsed variandid

WTO liikmesriikide seas on nii palju erinevaid arusaamu, kuidas apellatsioonikohus peaks tegutsema, mistõttu konsensuse puudumise tõttu on kohtu uute liikmete ametisse määramine olnud pikemat aega blokeeritud.

Praegu on apellatsioonikohtus ainult kolm liiget — mis on ühtlasi miinimum, mida on vaja kaebuse ärakuulamiseks —, kuid juba detsembris läheb kaks neist erru, nii et kohtul pole enam nii palju liikmeid, et oma põhimääruse kohaselt üldse asju menetleda.

WTO vajab uuendamist

See süvendab maailmas valitsevat ebakindlust ning võib kergesti kaasa tuua uusi tolle ja muid kaubanduspiiranguid. Kui kaubandustülisid ei saa lahendada, suureneb tunduvalt võimalus, et riikide valitsused võtavad asja enda kätte ja asuvad väidetavatele süüdlastele vastumeetmeid kehtestama.

See toob mõistagi kaasa vastureaktsiooni ja spiraal võib aina kiireneda. Üha rohkem majandusanalüüse osutab sellele, et kauplemisega tulevastes turutingimustes seotud ebakindlus ajendab ettevõtteid investeerimist kasinana hoidma, mis nõrgendab tulevast kasvu ja tootlikkust.

Kuidas kaotada raha binaarsete valikute jaoks Garanteeritud binaarsed opons

Ebakindlus majanduspoliitika suhtes mida võib järeldada kas või sagedusest, millega sellist ebakindlust ajakirjanduses Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus on negatiivses korrelatsioonis maailmamajanduse tasemega.

Ebakindlus kaubavahetuse suhtes märksa spetsiifilisem kaubanduspingete indikaator, mille aluseks on Economisti teabebüroo aruanded püsis stabiilsena üpris madalal tasemel oma kakskümmend aastat. Kui aga Süveneva ebakindluse tagajärgi võib juba silmaga näha. Kui ebakindlus majanduspoliitika suhtes jõudis augustis haripunkti, langesid üleilmsed eksporditellimused tasemele, mida polnud nähtud Nende tulevikku suunatud indikaatorite nõrkus lubab oletada, et kaubavahetusega seotud ebakindlus annab endast maailmakaubanduses ja tööstustoodangus veel kuude kaupa tunda.

WTO tõmbas hiljaaegu maailmakaubanduse prognoose tagasi. Kaubavahetus eeldatavasti saab WTO üleilmse kaubanduse mudeli, mis kujutab endast keskpika prognoosi pakkumiseks tarvitatavat kvantitatiivset mudelit, alusel on WTO majandusteadlased proovinud hinnata üleüldise üleilmse kaubanduskonflikti mõju.

Vistaprinti visiitkaardi jagamise valikud CFD kauplemisprogramm

Sellise konflikti puhul tõstaksid riigid tolle keskmiselt 32 protsendi võrra. See ei oleks üldse ilus pilt: Võrdluseks võib tuua, et Mõned teadusuuringud on leidnud, et praegu puhkev piiranguteta kaubanduskonflikt kahandaks SKTd isegi veel rohkem kui Nende koondarvude taga leiab paljudel maadel kahekohalistes arvudes väljendatavaid muudatusi.

Näiteks taimeõli tootmine Ühendriikides langeks üle kolmandiku, mootorsõidukite tootmine ELis väheneks 11 protsenti, Hiina rõivatööstuses kahaneks tootmine 16 protsenti.

On leitud tõendeid, et USA tollide tõstmine avaldab otsest mõju tarbijatele, mitte ei sunni importijaid suruma alla hinda, mida nad tarnijatele maksavad. Erinevatesse majandusühendustesse jagunenud maailm Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus kaasa märkimisväärseid kulusid. Ühiste reeglite ja standardite puududes peavad ettevõtted kulutama raha paljude eeskirjade täitmiseks, kui soovivad kaubelda oma ühendusest väljapoole jäävate riikidega.

Isegi piirkondlike ühenduste sees tuleb ettevõtetel kulutada ressursse reeglite täitmiseks, mis üritavad hoida bloki turult eemal väliseid tootjaid. Need kulud mõjuvad rängalt suurettevõtetele ja tõrjuvad väikeettevõtted sootuks kõrvale. Et WTO saaks ka edaspidi olla alus Eesti lõimumisele maailmamajandusega, tarvitseb käima lükatud reformiprotsess häälekat toetust just sellistelt liikmesriikidelt nagu Eesti.

Kaubanduspinged seavad ohtu majanduskasvu ja arengu

Tekib mitmel tasandil reguleeritud maailm, kus mõnedki riigid lükatakse lihtsalt sügavikku ning valitseb tugevama õigus. Põhimõtteliselt võiks ka erinevate standardite puhul mõju kaubavahetusele leevendada vastastikku standardite tunnustamine. Kuid standardite ühtlustamine piirkondlikul tasandil võib tuua kaasa endasse tõmbumise, mis tunduvalt nõrgendab ajendeid tingimusi edasi liberaliseerida.

Muidugi on sama hästi võimalik, et erinevad standardid lihtsalt ei sobi omavahel ning kogu tõhususest võidetav kasu, mis ju ongi kauplemise primaarne põhjus, jääb sisuliselt olemata.